Zawartość

Ogólne warunki dostarczania prac normalizacyjnych

Określenie „prace normalizacyjne” dotyczy tłumaczenia Międzynarodowych/Europejskich Norm i dokumentów normalizacyjnych lub opracowań Polskich Norm/dokumentów własnych (np. normy, specyfikacje techniczne, wyniki badań itp.). Opracowanie powyższych dokumentów wymaga podpisania z PKN umowy na opracowanie tematu normalizacyjnego (TN) lub umowy o prace na zamówienie (PZ). Wykonawca (w przypadku umów dot. TN) lub Zamawiający (w przypadku umów dot. PZ) podpisując ją zobowiązuje się do stosowania odpowiednich procedur i szablonów.

Opracowanie powinno być dostarczone w wersji elektronicznej do właściwego Sektora Wydziału Prac Normalizacyjnych zgodnie z harmonogramem określonym w umowie.

 
Czytaj więcej

Przesyłając pocztą elektroniczną projekt normy/innego dokumentu normalizacyjnego, w treści e-maila należy zamieścić zapis dotyczący bezpieczeństwa informacji (przykład poniżej).

Wzór e-maila z zapisem dotyczącym bezpieczeństwa informacji

Wzór e-maila z zapisem dotyczącym bezpieczeństwa informacji

Można wpisać również inną treść powodującą takie same skutki prawne.

Z uwagi na ochronę praw autorskich, każdy szablon opatrzony jest zapisem:

Dokument chroniony prawem autorskim, wykorzystywany wyłącznie do prac normalizacyjnych.

Szczegółowe warunki dostarczania prac normalizacyjnych zawarte są w:


Wyciąg z zarządzenia w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej:

§ 10.

1.   Wykonawcą prac normalizacyjnych dotyczących opracowania TN jest podmiot, z którym PKN zawarł umowę o opracowanie TN.

2.   Zamawiającym pracę normalizacyjną w ramach PZ jest podmiot, który dostarczy projekt (wstępny roboczy, roboczy, do ankiety, do zatwierdzenia) w ramach zawartej z PKN umowy o prace na zamówienie.

3.   Wykonawcy prac normalizacyjnych, o których mowa w ust. 1 oraz zamawiający pracę, o których mowa w ust. 2, są obowiązani do stosowania odpowiednich procedur i instrukcji ZSZ dostępnych na stronie internetowej www.pkn.pl, zakładka: Prace normalizacyjne.

4.   Do opracowania projektu (wstępnego roboczego, roboczego, do ankiety, do zatwierdzenia) należy korzystać z szablonów dostępnych na ww. stronie internetowej PKN oraz stosować automatyczny spis treści.

§ 11.

Wersja elektroniczna opracowania powinna być sporządzona zgodnie z następującymi wymaganiami:

1) program Microsoft Word (wersja 2010 lub nowsza),

2) tekst normy z pojedynczą interlinią (1,0 odstępu standardowego),

3) tekst podstawowy - czcionka Arial 10, tytuły tablic i rysunków - Arial pogrubiony 10, treść tablic i objaśnienia do rysunków - Arial 9,

4) marginesy - zgodnie z szablonem PKN ,

5) rysunki powinny być wstawione do Microsoft Word i jednocześnie przekazane przez wykonawcę prac normalizacyjnych lub zamawiającego dostarczającego projekt w odrębnych plikach graficznych z zachowaniem możliwości ich edycji (rozdzielczość 600 dpi),

6) wzory powinny być edytowalne, wstawiane jako obiekty utworzone w programie Microsoft Word 2010 lub późniejszym.

§ 12.

1.   Tłumaczenie dokumentu źródłowego (normy lub innego dokumentu normalizacyjnego) obejmuje tytuł i tekst tego dokumentu, w tym opisy rysunków, tablic, wykresów, programów komputerowych itp. Przy tłumaczeniu stałych fragmentów dokumentu, należy brać pod uwagę przykłady podane w procedurach opracowywania norm/dokumentów normalizacyjnych innych niż norma.

2.   Weryfikacja tłumaczenia polega na szczegółowym sprawdzeniu zgodności z oryginałem i poprawności językowej, w szczególności w zakresie ujednolicenia terminologii zgodnie z normami terminologicznymi ogólnymi, powołanymi normatywnie w projekcie i innymi normami z danej dziedziny oraz wskazaniu błędów merytorycznych lub niejasności wymagających komentarza.

3.   Opracowanie    wstępnego    projektu    roboczego/projektu   roboczego    polega    na    zredagowaniu    zgodnie z odpowiednią procedurą ZSZ opracowywania norm/dokumentów normalizacyjnych innych niż norma. Jeśli projekt jest wprowadzeniem dokumentu obcego, podstawą opracowania jest zweryfikowane tłumaczenie. Projekt roboczy PN/PDN powinien mieć numer i oznaczenie identyfikujące wersję zgodne z instrukcją ZSZ R2 - I1 Numeracja Polskiej Normy I Polskiego Dokumentu Normalizacyjnego, oznaczenie Identyfikujące I stopień zgodności.

4.  Opracowanie projektu do ankiety polega na przeredagowaniu projektu roboczego z uwzględnieniem opinii poprawności  normalizacyjnej  (Sektor  WPN),  opinii  poprawności  językowej  (WME)  oraz  wyników  uzgodnienia w KT/KZ/PK (potwierdzonych uchwałą w PZN). Projekt do ankiety powinien mieć oznaczenie identyfikujące wersję zgodne z instrukcją ZSZ R2-I1 Numeracja Polskiej Normy i Polskiego Dokumentu Normalizacyjnego, oznaczenie identyfikujące i stopień zgodności.

5.   Projekt do zatwierdzenia opracowuje się z uwzględnieniem wyników uzgodnienia w KT/KZ/PK po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w ramach ankiety adresowanej i powszechnej (jeśli jest wymagana ankieta) a także z uwzględnieniem opinii poprawności normalizacyjnej (Sektor WPN) i opinii poprawności językowej (WME). Projekt do zatwierdzenia powinien mieć oznaczenie identyfikujące wersję zgodne z instrukcją ZSZ R2-I1 Numeracja Polskiej Normy i Polskiego Dokumentu Normalizacyjnego, oznaczenie identyfikujące i stopień zgodności.

§ 13.

1.   Opracowanie powinno być dostarczone do właściwego Sektora WPN zgodnie z  harmonogramem określonym w umowie, w wersji elektronicznej.

2.   Kierownik  właściwego Sektora  WPN  nadzoruje  pracę  na  poszczególnych etapach  harmonogramu i  kieruje  ją do następnego etapu procedury lub wyznacza wykonawcy termin ewentualnych poprawek, uzupełnień i zmian.

3.   Nieuwzględnienie przez wykonawcę uwag normalizacyjnych zgłoszonych przez Sektor WPN oraz wyników uzgodnień w KT/KZ/PK może być powodem nieprzyjęcia pracy przez PKN.