Zawartość

Jak zostać ekspertem w WG ISO/IEC

W międzynarodowych organizacjach normalizacyjnych (ISO, IEC), ekspertów można zgłaszać tylko do Grup Roboczych (Working group – WG) podlegających Technical Committee lub Subcommittee, w których PKN jest czynnym członkiem (Członkostwo P).

Aktywne uczestnictwo w pracach Grup Roboczych daje specjalistom możliwość wpływania na treść opracowywanych dokumentów normalizacyjnych.

Udział w pracach WG jest możliwy po spełnieniu określonych wymagań.

Eksperci mogą być zgłaszani wyłącznie przez krajową jednostkę normalizacyjną. W Polsce taką jednostką jest PKN.

Ekspert działa we własnym imieniu i imieniu podmiotu, który go rekomendował, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą merytoryczną. Ekspert nie reprezentuje stanowiska OT, powinien jednak znać jego opinię dotyczącą tworzonego dokumentu i uwzględnić ją przy pracy nad normą.

Zainteresowani udziałem w pracach WG powinni zgłosić się do Komitetu Technicznego/Komitetu Zadaniowego wiodącego w wybranym zakresie tematycznym.

Zgłoszenie eksperta do aktywnej WG może nastąpić w dowolnym czasie. Dana osoba może być ekspertem w więcej niż jednej WG.

 
Czytaj więcej

Wykazy aktywnych Organów Technicznych ISO i IEC wraz z Grupami Roboczymi można znaleźć na stronach tych organizacji:
Wykaz Organów Technicznych ISO
Wykaz Organów Technicznych IEC

Osoby zainteresowane uczestnictwem w pracach WG powinny spełnić następujące wymagania:

  • znać biegle język angielski;
  • być w składzie KT/KZ/PK lub zobowiązać się do współpracy z KT/KZ/PK wypełniając formularz Z2-P3-F04 Dane osobowe reprezentanta członka KT/KZ/PK/eksperta do przetwarzania przez PKN;
  • podpisać formularz Z2-P2-F06 Zadania eksperta zgłoszonego do prac w organie roboczym organizacji międzynarodowej lub europejskiej.

Wypełnione formularze należy złożyć do właściwego KT/KZ.

Szczegółowe regulacje w zakresie powoływania członków KT/KZ/PK podaje procedura Z2-P2 Zasady uczestnictwa w pracach Organów Technicznych międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych.