Zawartość

Jak zostać ekspertem w WG ISO/IEC

Ekspert WG jest zgłaszany przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet Normalizacyjny.

W międzynarodowych organizacjach normalizacyjnych (ISO, IEC), ekspertów można zgłaszać tylko do grup roboczych (Working group – WG) podlegających komitetom technicznym (Technical Committee) lub podkomitetom technicznych (Subcommittee), w których PKN jest czynnym członkiem (Członkostwo P). Decyzja o członkostwie podejmowana jest przez właściwy Organ Techniczny (OT) PKN.

Zgłoszenie eksperta do aktywnej WG może nastąpić w dowolnym czasie. Dana osoba może być ekspertem w więcej niż jednej WG.

 
Czytaj więcej

Ekspert jest reprezentantem podmiotu zarejestrowanego i działającego na terenie Polski.

Ekspert działa we własnym imieniu i/lub imieniu podmiotu, który go rekomendował, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą merytoryczną. Ekspert nie reprezentuje stanowiska OT, powinien jednak znać jego opinię dotyczącą tworzonego dokumentu i uwzględnić ją podczas pracy nad normą.

Warunkiem zgłoszenia do prac w WG jest dostarczenie do właściwego Sektora WPN formularzy:

  • Z2-P2-F05 Zgłoszenie eksperta do prac w organie roboczym CEN/CENELEC lub ISO/ IEC
  • Z2-P2-F06 Zadania eksperta zgłoszonego do prac w organie roboczym organizacji międzynarodowej lub europejskiej
  • Z2-P3-F04 Dane osobowe uczestnika prac normalizacyjnych do przetwarzania przez PKN.

Każdy zgłoszony ekspert otrzymuje dostęp do e-learningowego szkolenia dla ekspertów WG, które jest zobowiązane odbyć w ciągu miesiąca od daty powołania.

Regulacje w zakresie zgłaszania ekspertów do WG podaje procedura Z2-P2 Zasady uczestnictwa w pracach organów technicznych i roboczych europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych. Szczegółowy opis zgłaszania ekspertów WG przedstawia instrukcja Z2-I4 Zgłaszanie ekspertów do prac i na posiedzenia grup roboczych europejskich (WG) i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych.

Wykazy aktywnych organów technicznych ISO i IEC wraz z grupami roboczymi można znaleźć na stronach tych organizacji:

Wykaz Organów Technicznych ISO

Wykaz Organów Technicznych IEC