Zawartość

Jak zostać ekspertem w WG CEN/CENELEC

Prace nad merytoryczną zawartością norm odbywają się przede wszystkim w Grupach Roboczych (Working group - WG), dlatego aktywne uczestnictwo polskich ekspertów w pracach WG daje możliwość wpływania na treść europejskich dokumentów normalizacyjnych.

Ekspert jest niezależnym specjalistą uczestniczącym w pracach WG CEN i CENELEC. Działa on we własnym imieniu, wykorzystując swoją wiedzę oraz kompetencje. Ekspert nie jest reprezentantem OT, powinien jednak znać opinię dotyczącą tworzonego dokumentu i uwzględnić ją przy pracy nad normą. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka odrzucenia projektu na późniejszym etapie jego opracowania.

Ekspert jest zgłaszany przez krajową jednostkę normalizacyjną - Polski Komitet Normalizacyjny na podstawie wniosku KT/KZ. Osoby zainteresowane udziałem w pracach WG powinny zgłosić się do Komitetu Technicznego/Komitetu Zadaniowego, wiodącego w wybranym zakresie tematycznym.

 
Czytaj więcej

Wykazy aktywnych Organów Technicznych CEN i CENELEC wraz z WG, można znaleźć na stronach tych organizacji:
Wykaz Organów Technicznych CEN
Wykaz Organów Technicznych CENELEC

Zainteresowani uczestnictwem w pracach WG powinny spełnić następujące wymagania:

  • znać biegle język angielski;
  • być w składzie KT/KZ/PK lub zobowiązać się do współpracy z KT/KZ/PK wypełniając formularz Z2-P3-F04 Dane osobowe reprezentanta członka KT/KZ/PK/eksperta do przetwarzania przez PKN;
  • podpisać formularz Z2-P2-F06 Zadania eksperta zgłoszonego do prac w organie roboczym organizacji międzynarodowej lub europejskiej.

Wypełnione formularze należy złożyć do właściwego KT/KZ.

Szczegółowe zasady dotyczące włączania się Organów Technicznych PKN w prace międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych przedstawiono w procedurze Z2-P2 Zasady uczestnictwa w pracach Organów Technicznych międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych.