Zawartość

Szablony PKN

Z dniem 1 października 2012 roku wprowadzono do stosowania Polski Zasób Normalizacyjny (system PZN) wspierający członków Organów Technicznych PKN w pracach normalizacyjnych.

Opracowano koncepcję wersji językowych Polskich Norm, która określa nową numerację Polskiej Normy i Polskiego Dokumentu Normalizacyjnego. Zasady numeracji Polskiej Normy i jej elementów dodatkowych oraz Polskiego Dokumentu Normalizacyjnego, identyfikowania wersji językowych oraz nazewnictwa pliku tekstu normy/dokumentu określa Instrukcja R2-I1 Numeracja Polskiej Normy i Polskiego Dokumentu Normalizacyjnego, oznaczenie identyfikujące i stopień zgodności.

W dniu 18 września 2013 roku wprowadzono nowe procedury opracowania Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych kompatybilne ze zmodyfikowanym systemem PZN.

Od 28 stycznia 2014 roku umożliwiono uznawanie Norm Międzynarodowych. Możliwość uznawania Norm Międzynarodowych spowodowała modyfikacje szablonów dokumentów normalizacyjnych. Oprócz dotychczasowych szablonów wprowadzania do Polskich Norm identycznych Norm Międzynarodowych metodą tłumaczenia opracowano nowe szablony uznania Norm Międzynarodowych za Polskie Normy („E” na końcu nazwy pliku) oraz opracowania po uznaniu polskiej wersji językowej Normy Międzynarodowej („P” na końcu nazwy pliku).

Tematy normalizacyjne rozpoczynane w systemie PZN po 1 marca 2014 roku powinny być opracowane według nowych szablonów dokumentów normalizacyjnych.

Szablony Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych własnych oraz wprowadzających normy i inne dokumenty europejskie lub międzynarodowe oprócz wzorców zawierają fragmenty tekstu mające charakter przykładowy (np. tłumaczenie przedmowy do normy wprowadzanej). W każdym przypadku fragmenty te należy odpowiednio dostosować, doprowadzając je do zgodności z normą wprowadzaną.

Elementy podane w nawiasach okrągłych są informacjami ułatwiającymi wpisywanie właściwego tekstu i powinny zostać usunięte. Elementy podane w nawiasach ostrokątnych są opcjonalne. Po wpisaniu lub wybraniu właściwego tekstu i usunięciu fragmentów zbędnych, nawiasy te powinny zostać usunięte.

Lp. Opis Nazwa pliku
1 Uznanie Normy Europejskiej w języku angielskim PN_EN_E.dot
2 Uznanie Zmiany do Normy Europejskiej w języku angielskim PN_EN_A_E.dot
3 Uznanie Poprawki do Normy Europejskiej w języku angielskim PN_EN_AC_E.dot
4 Uznanie Arkusza Interpretacyjnego do Normy Europejskiej w języku angielskim PN_EN_IS_E.dot
5 Opracowanie polskiej wersji językowej Normy Europejskiej PN_EN_P.dot
6 Opracowanie polskiej wersji językowej Zmiany do Normy Europejskiej PN_EN_A_P.dot
7 Opracowanie polskiej wersji językowej Poprawki do Normy Europejskiej PN_EN_AC_P.dot
8 Opracowanie polskiej wersji językowej Arkusza Interpretacyjnego do Normy Europejskiej PN_EN_IS_P.dot
9 Opracowanie Załącznika krajowego do Polskiej Normy wprowadzającej Normę Europejską PN_EN_NA.dot
10 Uznanie Dokumentu Harmonizacyjnego w języku angielskim PN_HD_E.dot
11 Opracowanie polskiej wersji językowej Dokumentu Harmonizacyjnego PN_HD_P.dot
12 Uznanie Normy Europejskiej opracowanej w ETSI, w języku angielskim PN_ETSI_E.dot
13 Opracowanie polskiej wersji językowej Normy Europejskiej opracowanej w ETSI PN_ETSI_P.dot
14 Wprowadzenie do Polskich Norm identycznej Normy Międzynarodowej (metoda tłumaczenia) PN_ISO_IEC.dot
15 Wprowadzenie do Polskich Norm identycznej Zmiany do Normy Międzynarodowej (metoda tłumaczenia) PN_ISO_IEC_A.dot
16 Wprowadzenie do Polskich Norm identycznej Poprawki do Normy Międzynarodowej (metoda tłumaczenia) PN_ISO_IEC_AC.dot
17 Wprowadzenie do Polskich Norm zmodyfikowanej Normy Międzynarodowej PN_ISO_IEC_mod.dot
18 Uznanie Normy Międzynarodowej w języku angielskim PN_ISO_IEC_E.dot
19 Uznanie Zmiany do Normy Międzynarodowej w języku angielskim PN_ISO_IEC_A_E.dot
20 Uznanie Poprawki do Normy Międzynarodowej w języku angielskim PN_ISO_IEC_AC_E.dot
21 Opracowanie polskiej wersji językowej Normy Międzynarodowej PN_ISO_IEC_P.dot
22 Opracowanie polskiej wersji językowej Zmiany do Normy Międzynarodowej PN_ISO_IEC_A_P.dot
23 Opracowanie polskiej wersji językowej Poprawki do Normy Międzynarodowej PN_ISO_IEC_AC_P.dot
24 Opracowanie Polskiej Normy własnej PNW.dot
25 Opracowanie Zmiany do Polskiej Normy własnej PNW_Az.dot
26 Opracowanie Poprawki do Polskiej Normy własnej PNW_Ap.dot
27 Wprowadzenie europejskiego lub międzynarodowego Dokumentu Normalizacyjnego oraz Dokumentu Normalizacyjnego państw UE i NATO (metoda tłumaczenia) PKN.dot
28 Uznanie europejskiego lub międzynarodowego Dokumentu Normalizacyjnego PKN_E.dot
29 Opracowanie polskiej wersji językowej europejskiego lub międzynarodowego Dokumentu Normalizacyjnego PKN_P.dot
30 Opracowanie Polskiego Dokumentu Normalizacyjnego własnego PKNW.dot

Data aktualizacji: 2020-06-10

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać do Wydziału Prac Normalizacyjnych PKN, e-mail: wpnsekr@pkn.pl