Zawartość

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg

Informacje o stwierdzeniu nienależytego wykonania zadań przez PKN, naruszeniu interesów Klientów PKN
lub przewlekłym załatwianiu sprawy, prosimy przekazywać WYŁĄCZNIE korespondencyjnie na adres:

Wydział Sprzedaży
Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
lub
drogą elektroniczną na adres e-mail wspsekr@pkn.pl

Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu nadawcy, na który ma być skierowana odpowiedź, a także adresu e-mail.
Informacje przesłane bez danych pozwalających na identyfikację nadawcy, pozostawimy bez wyjaśnienia.
Jeżeli z opisu sprawy nie będzie można należycie określić jej przedmiotu, poprosimy (drogą elektroniczną)
o uzupełnienie informacji.
Nienadesłanie uzupełnienia spowoduje pozostawienie sprawy bez wyjaśnienia.

Wyjaśnienia w przedmiotowych sprawach, przekażemy w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia informacji do PKN.
O każdym przesunięciu terminu poinformujemy indywidualnie.