Zawartość

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Sposób wnoszenia skarg i wniosków:

 1. Pisemnie pocztą przesyłając na adres: Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa lub faksem przesyłając na numer 22 5567780.
 2. Pocztą elektroniczną przesyłając na adres: prezsekr@pkn.pl.
 3. Osobiście, ustnie do protokołu w Polskim Komitecie Normalizacyjnym: w każdą środę w godzinach 15.00-16.00, pok. 706.
   

Uwaga!   Skargi i wnioski nie są przyjmowane telefonicznie.

 

Przedmiot skargi lub wniosku

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.  

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:

 • ulepszenia organizacji,                                                                                              
 • wzmocnienia praworządności,                                                                                                  
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
 • ochrony własności,                                                                                           
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi/wnioski anonimowe

Każda skarga lub wniosek skierowane do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres.
W przypadku braku tych danych skarga lub wniosek pozostawione zostaną bez rozpoznania.

 

Tryb i termin załatwiania skarg i wniosków

 1. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Wniesienie skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymaga jej zgody.
 2. Rozpatrywane są skargi i wnioski, które dotyczą spraw związanych z zadaniami i kompetencjami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 3. Skarga lub wniosek zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 4. Jeżeli sprawa nie zostanie załatwiona w terminie, składający skargę lub wniosek zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o nowym terminie  załatwienia sprawy.
 5. Jeżeli Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nie jest właściwy do rozpatrzenia złożonej skargi lub wniosku, to niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni, przekaże skargę lub wniosek właściwemu organowi, o czym składający zostanie poinformowany, albo Prezes wskaże organ, do którego skarżący powinien przesłać skargę.

 

Podstawa prawna

 1. Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572),
 2. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

 

Przyjmowanie skarg i wniosków

 

 

Klauzula informacyjna

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) z siedzibą ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/a dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego w celu rozpatrzenia Pani/a skargi lub wniosku.
Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres dwóch lat, a następnie archiwizowane.
W przypadku braku właściwości PKN do rozpatrzenia skargi dane będą przekazywane organowi  właściwemu zgodnie z art. 231 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
W sprawach spornych przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych  tel. 22 5567661 e-mail daneosobowe@pkn.pl.