Zawartość

Rada Normalizacyjna

Rada Normalizacyjna (RN)  to kolegialny organ opiniodawczo-doradczy PKN. Kadencja członków Rady Normalizacyjnej trwa 4 lata. Rada akceptuje coroczne sprawozdania z działalności PKN składane przez Prezesa PKN. Do zadań Rady należy także wydawanie opinii, w szczególności dotyczących:

  • stanu i kierunków rozwoju normalizacji;
  • wniosków o powołanie i odwołanie Komitetów Technicznych;
  • przepisów wewnętrznych PKN dotyczących opracowywania dokumentów normalizacyjnych;
  • projektów dokumentów normalizacyjnych, w których opracowywaniu uczestniczy PKN, na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych PKN.

Zobacz obecny skład Rady Normalizacyjnej
Regulamin RN

RN 2020.jpg