Zawartość

Współpraca z europejskimi organizacjami normalizacyjnymi

PKN jest członkiem Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki CENELEC, w Europejskim Instytucie Norm Telekomunikacyjnych ETSI pełni rolę krajowej organizacji normalizacyjnej.

Współpraca z CEN i CENELEC

PKN od 1 stycznia 2004 roku jest członkiem CEN i CENELEC, dzięki czemu polscy interesariusze mogą uczestniczyć w opracowywaniu Norm Europejskich. Normy te są jedną z podstaw funkcjonowania jednolitego rynku i istotnym narzędziem w usuwaniu barier w handlu. Nad sprawnym zarządzaniem pracami normalizacyjnymi w tych organizacjach czuwają Rady Techniczne (BT), w których każdy członek CEN i CENELEC ma swojego przedstawiciela. PKN w Radzie Technicznej CEN reprezentuje Piotr Terlecki (piotr.terlecki@pkn.pl),  a w CENELEC - Krzysztof Rodak (krzysztof.rodak@pkn.pl)."

CENwww.jpgCEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) jest prywatnym stowarzyszeniem typu „non-profit” działającym w ramach prawa belgijskiego z siedzibą w Brukseli. Jego podstawowym zadaniem jest opracowywanie, przyjmowanie i rozpowszechnianie Norm Europejskich oraz innych dokumentów normalizacyjnych we wszystkich obszarach gospodarki oprócz elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji.

Członkami i partnerami Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego są krajowe jednostki normalizacyjne z krajów UE, EFTA oraz Turcji, Serbii i Republiki Macedonii Północnej. Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) uzyskał status pełnoprawnego członka CEN 1 stycznia 2004 roku.

CENELEC_www.jpgCENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki) jest prywatnym stowarzyszeniem typu „non-profit” działającym w ramach prawa belgijskiego z siedzibą w Brukseli.

Misją CENELEC jest opracowywanie dobrowolnych norm z zakresu elektrotechniki i elektroniki w celu wspierania rozwoju Jednolitego Rynku Europejskiego/Europejskiego Obszaru Gospodarczego w sektorze dóbr i usług elektrotechnicznych i elektronicznych. Jego członkami są krajowe komitety elektrotechniki państw UE, Wielkiej Brytanii, trzech krajów należących do EFTA (Islandii, Norwegii oraz Szwajcarii) a także Turcji, Serbii i Republiki Macedonii Północnej.

Prawa i obowiązki członka CEN i CENELEC:

  • reprezentowanie krajowych interesariuszy w organach zarządzających i wykonawczych tych organizacji;
  • uczestniczenie we wszystkich pracach na poziomie technicznym – zgłaszanie ekspertów (WG), delegatów (TC SC) do prac w ciałach technicznych;
  • prowadzenie sekretariatów ciał technicznych;
  • wypracowanie i przekazanie stanowiska krajowego do projektów norm (ankieta powszechna i głosowanie);
  • wdrożenie wszystkich Norm Europejskich do zbioru norm krajowych (w tym wycofanie norm sprzecznych) i ich rozpowszechnianie;
  • wprowadzanie okresu wstrzymania prac krajowych (tzw. standstill).


Współpraca z ETSI

PKN jest sygnatariuszem specjalnego porozumienia (tzw. NSO Agreement)), na mocy którego pełni rolę krajowej organizacji normalizacyjnej ETSI (tzw. ETSI/NSO). Obowiązkiem PKN jako ETSI/NSO jest organizowanie ankiety powszechnej oraz transpozycja krajowa Norm Europejskich opracowanych przez ETSI. Istnieje możliwość łączenia statusu członka i ETSI/NSO przez jedną organizację. ETSI/NSO, jeżeli nie jest członkiem ETSI, nie ma prawa udziału w pracach technicznych, może natomiast brać udział w posiedzeniach gremiów decyzyjnych na prawach obserwatora.

ETSIwww.jpgETSI (Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych) jest prywatnym stowarzyszeniem typu „non-profit” działającym zgodnie z prawem francuskim, z siedzibą w Sophia-Antipolis we Francji. Skupia instytucje zajmujące się opracowywaniem telekomunikacyjnych Norm Europejskich z państw biorących udział w pracach Europejskiej Konferencji Administracji Poczty i Telekomunikacji. ETSI, poprzez współpracę międzynarodową, realizuje cel, którym jest opracowywanie dokumentów normalizacyjnych stosowalnych globalnie, spełniających potrzeby społeczności telekomunikacyjnej i komunikacji elektronicznej, jednocześnie spełniając swe podstawowe zadanie, którym jest wspomaganie regulacji i inicjatyw UE i EFTA. ETSI uczestniczył w definiowaniu takich standardów jak DECT, GSM, TETRA, MHP, CSA.