Zawartość

Nowe EN/ISO/IEC

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, Rozdział II, oraz Przepisy wewnętrzne CEN/CENELEC, Część 2, Podrozdziały 11.2.1, 11.3.4.2, A.1.1 i A.2.3 nakładają na krajową jednostkę normalizacyjną (PKN) obowiązek informowania zainteresowanych stron o opublikowanych normach i innych dokumentach normalizacyjnych. Poniższe linki zawierają zestawienia zatwierdzonych Norm Europejskich i europejskich dokumentów normalizacyjnych oraz Norm Międzynarodowych i międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
Europejskie dokumenty normalizacyjne
Normy Międzynarodowe
Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne