Zawartość

Przyznane patronaty

8-9 października, Kraków

IV Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa - CYBERSEC 2018

Jednym z celów konferencji jest wypracowanie praktycznych rekomendacji usprawniających cyberobronność, jak również zacieśnienie współpracy między poszczególnymi jednostkami i państwami w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości. Grono prelegentów Forum tworzą światowej klasy eksperci, liderzy opinii, decydenci, przedstawiciele rządów, międzynarodowych organizacji pozarządowych, firm sektora prywatnego i mediów. Konferencja będzie się odbywać w ramach czterech równoległych ścieżek tematycznych.

  • Ścieżka Państwo poświęcona będzie między innymi pakietowi cyberbezpieczeństwa zaproponowanemu przez Komisję Europejską, a także problematyce Cyfrowego Trójmorza.
  • Ścieżka Obrona skupi się na systemach cyberobrony poszczególnych państw. W jej ramach omówione zostaną m.in. działania cybernetyczno-elektromagnetyczne (CEMA), a także kwestia cyberobronności NATO, które włączyło cyberprzestrzeń w swoje domeny operacyjne.
  • Ścieżka Przyszłość będzie śledzić aktualne trendy i kierunki rozwoju we wciąż ewoluującym środowisku cybernetycznym, skupiając się m.in. na dogłębnej analizie korzyści płynących z technologii chmury oraz wyzwań, jakie za sobą pociąga, Internecie nowej generacji w UE oraz komputerach kwantowych.
  • Ścieżka Biznes, poświęcona sektorowi prywatnemu, obejmie takie tematy jak: nowa generacja technologii mobilnej 5G, blockchain, rewolucja ochrony danych osobowych związana z wejściem w życie RODO oraz implikacje związane z inteligentnymi samochodami.
Rejestracja na IV Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2018: https://cybersecforum.eu/pl/krakow/rejestracja/ (dla sektora publicznego rejestracja darmowa).

 

Czytaj więcej

10-12 października, Wisła

Konferencja „Jesienna szkoła bezpieczeństwa przemysłowego”

Wielopłaszczyznowa prezentacja osiągnięć naukowo-technicznych oraz technologicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, urządzeń oraz instalacji przemysłowych w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa ich eksploatacji. Tematyka konferencji obejmuje m.in. prawne uwarunkowania dotyczące dopuszczania do stosowania i eksploatacji ww. urządzeń; znaczenie norm i normalizacji dla bezpieczeństwa maszyn i urządzeń; prezentację najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ich użytkowania.

Czytaj więcej

18-19 października, Wisła

Seminarium „Nowe wyzwania dla laboratoriów" oraz X-lecie działalności Ośrodka Badań Biegłości

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla organizuje seminarium, którego celem będzie:

  • Zapoznanie uczestników z nowelizacją normy PN-EN ISO/IEC 17025, istotnej z punktu widzenia laboratoriów posiadających certyfikat akredytacji oraz z mechanizm wyznaczania niepewności pobierania próbek w laboratoriach z obszaru energetyki.
  • Pogłębienie wiedzy w obszarze metod badawczych paliw stałych, w szczególności biomasy na cele energetyczne dla utrzymania wysokich kompetencji laboratoriów.
  • Wymiana doświadczeń i informacji o stosowanych praktykach w laboratoriach 34 przedsiębiorstw energetycznych w Polsce.

Czytaj więcej

26 października, Katowice

Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności 2018

Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności dąży do umożliwienia uczestnikom wymiany idei i poglądów, poznania najnowszych trendów i rozwiązań ułatwiających codzienną gospodarczą działalność w Polsce i innych krajach Europy w różnym zakresie, m.in. w odniesieniu do standardów zarządzania, norm, certyfikacji, finansowania innowacyjnych inwestycji, obowiązujących przepisów, a także postulowanych zmian regulacji, które sprzyjać mają rozwojowi, wzrostowi, konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw.

Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności jest zwieńczeniem kolejnej edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International. Zaproszeni goście - przedstawiciele środowisk biznesowych, gospodarczych, naukowych i samorządowych - będą dyskutować o: konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, nowoczesnym zarządzaniu, synergii nauki, biznesu i jednostek samorządowych, społecznej odpowiedzialności biznesu. Wręczone zostaną także medale, dyplomy i statuetki QI 2018.

Czytaj więcej


Archiwum przyznanych patronatów