Zawartość

Prawa do Polskich Norm

  1. Zgodnie z art. 5 ust. 5 Ustawy o normalizacji, Polskie Normy są chronione prawem autorskim jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu.
  2. Do zakupionej Polskiej Normy sprzedawca udziela klientowi licencji na korzystanie z takiej normy dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, statutowej lub innego rodzaju własnej działalności klienta. Przedmiotowa licencja jest licencją niewyłączną, nieograniczoną w czasie.
  3. W przypadku zakupu dowolnej wersji elektronicznej Polskiej Normy, udzielona licencja upoważnia do wykonania jednej papierowej kopii na własny użytek, niezbywalnej, bez możliwości innego wykorzystywania (reprodukcji, przesyłania, wynajmu, dzierżawienia, odsprzedaży), z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
  4. Licencja nie obejmuje prawa do wprowadzania Polskich Norm do obrotu lub przekazywania ani w części ani w całości osobom trzecim zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie w żadnej formie prawnej ani dokonywania zmian w Polskich Normach. Licencja nie jest przenoszalna na osoby trzecie, ani upoważnia do udzielania sub-licencji.