Zawartość

Certyfikacja przez JCW

Certyfikację wyrobów na Znak Zgodności z Polską Normą prowadzą również na rzecz PKN upoważnione przez Prezesa PKN Jednostki Certyfikujące Wyroby – JCW, w zakresie Polskich Norm określonych w posiadanym przez JCW certyfikacie akredytacji lub w innym równoprawnym dokumencie.

Organizacja może złożyć wniosek o certyfikację bezpośrednio do upoważnionej JCW. W takim przypadku obowiązują wzory dokumentów (wniosku, umowy itp.) stosowane w danej JCW.

Wykaz JCW upoważnionych do wydawania certyfikatów PN

Informacji na temat warunków warunki przyznania upoważnienia Prezesa PKN oraz działania JCW w zakresie upoważnienia udzielają pracownicy Wydziału Sprzedaży – Dział Klienta Kluczowego i Certyfikacji

wspsekr@pkn.pl

tel. 22 556 78 30