Zawartość

Certyfikacja przez PKN

W przypadku prowadzenia certyfikacji wyrobu lub usługi przez PKN, kolejne jej etapy przedstawiają się następująco:

 1. Organizacja spełniła warunek konieczny i podstawowy:

  Organizacja określiła i zastosowała w odniesieniu do przedmiotu certyfikacji normę (normy), na zgodność z którą zamierza wystąpić o certyfikację.

  UWAGA:

  Zapraszamy wszystkich klientów do kontaktu z Działem Informacji Normalizacyjnej PKN, który udzieli pomocy (informacji) w zakresie identyfikacji norm mogących mieć zastosowanie do wyrobu lub usługi. Informacja ta nie obejmuje oceny, czy normy wybrane przez Organizację są właściwe.

 2. Organizacja zainteresowana uzyskaniem certyfikatu PN występuje do PKN z odpowiednim wnioskiem o wycenę kosztów i przeprowadzenie certyfikacji wyrobu/usługi na zgodność z Polską Normą oraz wydanie certyfikatu PN.
 3. Po otrzymaniu wniosku PKN przygotowuje i przesyła klientowi ofertę obejmującą zakres i koszty certyfikacji

  UWAGA:

  Oferta przygotowywana jest bezpłatnie i nie stanowi zobowiązania do skorzystania z usług PKN.

 4. Jeżeli Organizacja wnioskująca zaakceptuje przedstawioną ofertę, podpisywana jest umowa o certyfikację wyrobu lub usługi pomiędzy PKN a Organizacją. Przedmiotem tej umowy są:
  1. warunki przeprowadzenia przez PKN certyfikacji na zgodność z Polską Normą (Polskimi Normami) oraz wydania certyfikatu PN
  2. warunki udzielenia przez PKN prawa do posługiwania się Znakiem pn_male_0.jpgoraz zakres i sposób realizacji tego prawa przez Organizację
  3. warunki i sposób sprawowania przez PKN nadzoru nad wydanym certyfikatem PN.

Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia przez PKN procedury związanej z przeprowadzeniem postępowania certyfikacyjnego.

 1. Jeżeli podczas postępowania certyfikacyjnego zostanie wykazana zgodność przedmiotu certyfikacji z określoną w umowie normą (normami), Organizacja otrzymuje certyfikat PN oraz prawo do posługiwania się Znakiem pn_male_0.jpg.

Organizacji przysługuje prawo do odwołania się od decyzji związanej z przyznaniem lub odmową przyznania certyfikatu. Odwołania te rozpatrywane są przez Prezesa PKN. Termin udzielenia odpowiedzi wynosi 30 dni od daty otrzymania odwołania Organizacji. Odwołanie powinno być przekazane WYŁĄCZNIE korespondencyjnie na adres:

Wydział Sprzedaży
Polski Komitet Normalizacyjny
skr. poczt. 411
00-950 Warszawa 1

Organizacja może także zgłaszać zastrzeżenia dotyczące sposobu przeprowadzania postępowania związanego z certyfikacją i/lub pracą auditorów. Zastrzeżenia te należy składać na adres wspsekr@pkn.pl. Termin udzielania odpowiedzi przez PKN wynosi w tym przypadku 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
W przypadku zaistnienia kwestii spornych dotyczących sposobu rozpatrzenia zastrzeżeń, a także decyzji podjętych w związku z tym przez Wydział Sprzedaży, Organizacja może, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Dyrektora WSP, zwrócić się pisemnie do Prezesa PKN o ostateczne rozstrzygnięcie sporu. Termin udzielenia odpowiedzi wynosi wówczas 14 dni od dnia otrzymania ww. pisma przez PKN.

Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu lub usługi przesyłają w uzgodniony z Organizacją sposób oraz udzielają informacji i wyjaśnień dotyczących certyfikacji na zgodność z Polską Normą (Polskimi Normami), certyfikatów PN oraz Znaku pn_male_0.jpg  pracownicy Wydziału Sprzedaży – Dział Klienta Kluczowego i Certyfikacji

wspsekr@pkn.pl

tel. 22 556 78 30