Zawartość

Rabaty

1. Rabat wartościowy - za zakupy produktów Polskich Norm, dokumentów normalizacyjnych i publikacji PKN (z wyłączeniem usług dostępowych), w poprzednim roku kalendarzowym o wartości minimum 10 000 zł netto wynosi:

Rw = √W / 25
przy czym:
Rw - rabat [%] (zaokrąglony do liczby całkowitej);
W – wartość [zł] zakupów w PKN w roku poprzednim (po uwzględnieniu rabatu w roku poprzednim).
Maksymalny rabat wynosi 50%.

 

2. Rabat ilościowy - za jednorazowy zakup minimum 15 egzemplarzy tego samego produktu:

RL= √L
przy czym:
RL – rabat [%] (zaokrąglony do liczby całkowitej);
L – liczba egzemplarzy produktu
Maksymalny rabat wynosi 50%.

 

3. Dla placówek oświatowych wymienionych w ustawie o systemie oświaty, nabywających produkty normalizacyjne w liczbie 1 egz. danego tytułu (w formie papierowej lub wersji jednostanowiskowej), udziela się rabatu w wysokości 90% ceny, pod warunkiem zawarcia umowy (otwórz plik z umową), w której zobowiążą się do wykorzystywania zakupionych produktów normalizacyjnych wyłącznie do celów dydaktycznych.

 

4. Rabat dla szkół wyższych – 10%.

 

5. Dla szkół wyższych, które wprowadziły do programu nauczania przedmiot dotyczący podstaw normalizacji, udziela się rabatu w wysokości 25%. Więcej szczegółów w Polityce edukacyjnej PKN.

 

6. Rabat dla prenumeratorów produktów normalizacyjnych (PN i PKN wg ICS) - 20%. Więcej informacji nt. prenumeraty.

 

7. Dla posiadaczy certyfikatów zgodności z PN i świadectw stosowania SZBI wystawionych przez PKN oraz dla:

  • Jednostek Certyfikujących Wyroby (JCW) upoważnionych przez Prezesa PKN do prowadzenia certyfikacji na zgodność z Polską Normą i wydawania certyfikatów PN;
  • stowarzyszeń, federacji, związków (skupiających producentów lub firmy usługowe) i ich członków na podstawie podpisanej umowy/porozumienia o współpracy w zakresie certyfikacji wyrobów, systemów, usług itp. udziela się rabatów zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Polityki cenowej. Więcej szczegółów w Polityce cenowej PKN.

8. Dla uczestników szkoleń organizowanych przez PKN udziela się rabatu w wysokości 20% na zakup dowolnej normy w okresie od momentu dokonania zapłaty za szkolenie do 14 dni po jego zakończeniu. Więcej szczegółów w Regulaminie szkoleń PKN.

Uwaga:
Rabaty nie sumują się - w przypadku spełnienia kilku kryteriów, wybiera się wariant najkorzystniejszy.
Rabatom nie podlegają wydawnictwa, do których PKN nie posiada praw autorskich.