Zawartość

Rabaty

Polityka rabatowa stosowana przez PKN:

1. Rabat wartościowy - za zakupy produktów Polskich Norm, dokumentów normalizacyjnych i publikacji PKN (z wyłączeniem usług dostępowych), w poprzednim roku kalendarzowym o wartości minimum 10 000 zł netto wynosi:

Rw = √W / 25
przy czym:
Rw - rabat [%] (zaokrąglony do liczby całkowitej);
W – wartość [zł] zakupów w PKN w roku poprzednim (po uwzględnieniu rabatu w roku poprzednim).
Maksymalny rabat wynosi 50%.

2. Rabat ilościowy - za jednorazowy zakup minimum 15 egzemplarzy tego samego produktu:

RL= √L
przy czym:
RL – rabat [%] (zaokrąglony do liczby całkowitej);
L – liczba egzemplarzy produktu
Maksymalny rabat wynosi 50%.

3. Placówki oświatowe, wymienione w ustawie o systemie oświaty nabywają produkty normalizacyjne za 10% ceny, pod warunkiem zawarcia umowy, w której Kupujący zobowiąże się do wykorzystywania zakupionych Polskich Norm wyłącznie do celów dydaktycznych.

4. Rabat dla szkół wyższych – 10%

5. Rabat dla prenumeratorów produktów normalizacyjnych (PN i PKN wg ICS) - 20%

Uwaga:
Rabaty nie sumują się - w przypadku spełnienia kilku kryteriów, wybiera się wariant najkorzystniejszy.
Rabatom nie podlegają wydawnictwa do których PKN nie posiada praw autorskich.