Zawartość

Postępowanie reklamacyjne

  1. W razie stwierdzenia wad zakupionych wyrobów lub usług sprzedawanych przez PKN, klient obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sprzedawcę.
    Zgłoszenia reklamacji wraz z informacją o stwierdzonych wadach zamówionych wyrobów lub usług, z podaniem imienia, nazwiska i adresu kontaktowego, można dokonać w dowolnej formie (pisemnie bądź e-mail) lub poprzez zalecany formularz reklamacji.
  2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni, od daty wpływu do PKN/licząc od daty otrzymania przez sprzedawcę zgłoszenia lub otrzymania dodatkowych informacji, jeżeli sprzedawca o takie wystąpił.
  3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni, licząc od daty otrzymania przez sprzedawcę prawidłowo wypełnionego formularza reklamacji lub otrzymania dodatkowych informacji jeżeli sprzedawca o takie wystąpił, a o ich rezultacie sprzedawca powiadomi niezwłocznie klienta na piśmie, na podany przez niego w zgłoszeniu reklamacji adres pocztowy lub e-mailowy.
  4. W przypadku uznania, że reklamacja jest uzasadniona, sprzedawca wymieni wadliwy towar na towar wolny od wad albo zwróci kupującemu równowartość uiszczonej ceny.
  5. Sprzedawca nie przyjmuje zgłoszeń dotyczących niezgodności wycofanej normy lub innego dokumentu normalizacyjnego zgodnie z przepisami wewnętrznymi PKN w zakresie opracowania tych dokumentów (np. błędu w normie, niewłaściwego tłumaczenia), z uwagi na niemożność poprawienia dokumentu, co do którego zgłoszono reklamację.
  6. W odniesieniu do klientów będących konsumentami postanowień ust. 1-5 nie stosuje się, lecz w ich miejsce mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.