Zawartość

Certyfikacja

Podmiot wprowadzający wyrób na rynek (producent, upoważniony przedstawiciel, importer lub dystrybutor) spotyka się często z potrzebą potwierdzenia zgodności wyrobu z wymaganiami określonymi w określonej specyfikacji odniesienia (np. Polska Norma, dyrektywa, rozporządzenie).
Potrzeba potwierdzenia zgodności wynikająca z przepisów prawa powoduje konieczność przeprowadzenia certyfikacji obowiązkowej.

Potrzeba potwierdzenia zgodności wynikająca z woli stron (np. dostawca-konsument) to certyfikacja dobrowolna.
Certyfikacja dobrowolna

Wraz z podnoszeniem się świadomości konsumenta znaczenia nabiera certyfikacja dobrowolna i związane z nią zazwyczaj dobrowolne znaki certyfikacyjne. Takim znakiem certyfikacji dobrowolnej jest na przykład Znak Zgodności z Polską Normą:

pn_male.jpg

Zazwyczaj wraz ze znakiem zgodności wydawany jest dobrowolny certyfikat zgodności.

W przypadku Znaku Zgodności z Polską Normą i certyfikatu PN, potwierdzona jest zgodność z wymaganiami Polskiej Normy/Polskich Norm.

Określenie Polska Norma odnosi się zarówno do normy krajowej, jak też każdego wdrożenia normy europejskiej (EN) czy też międzynarodowej (ISO, IEC) do zbioru norm krajowych.


Certyfikacja obowiązkowa

W przypadku certyfikacji obowiązkowej odpowiednie przepisy prawa regulują zakres podejmowanych działań oraz strony trzecie upoważnione do ich przeprowadzania, a także niezbędne kompetencje tych stron.

Kompetencje stron trzecich są delegowane przepisami prawa (ustawowo) lub poprzez wymóg akredytacji.

Potwierdzenie zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach prawa związane jest z koniecznością przeprowadzenia przez podmiot oceny zgodności i umieszczenia na wyrobie oznakowania CE.