Zawartość

Członkowie KT/KZ/PK

Członkami KT/KZ/PK są podmioty:

  • spełniające wymagania z art. 23 ust. 2 Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz. U.  z 2015  r., poz. 1483);
  • działające i zarejestrowane na terenie Polski;
  • zainteresowane i mające kompetencje w zakresie tematycznym danego KT/KZ/PK.

Wykaz podmiotów będących aktualnie członkami Komitetów Technicznych/Komitetów Zadaniowych/Podkomitetów Technicznych podaje Lista członków KT/KZ/PK.

Członków KT/KZ/PK powołuje i odwołuje Prezes PKN zgodnie z procedurą opisaną w zakładce: Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Liczba członków w:

  • Komitecie Technicznym nie powinna być mniejsza niż 5 podmiotów;
  • Komitecie Zadaniowym nie powinna być mniejsza niż 3 podmioty;
  • Podkomitecie Technicznym nie powinna być mniejsza niż 3 podmioty.
 
Czytaj więcej

Członkowie KT/KZ/PK realizują zadania KT/KZ/PK poprzez swoich reprezentantów. Podmiot może być reprezentowany przez nie więcej niż trzy osoby, przy czym prawo głosu w imieniu członka KT/KZ/PK ma tylko jeden reprezentant.

Reprezentanci członków KT/KZ/PK mogą pełnić funkcję Przewodniczącego KT/KZ/PK, a w przypadku KT również funkcję Zastępcy Przewodniczącego KT - powoływanych przez Prezesa PKN na 4-letnią kadencję.

Członkowie KT/KZ/PK i ich reprezentanci są zobowiązani do przestrzegania przepisów wewnętrznych PKN dotyczących działalności KT/KZ/PK, w tym przepisów wewnętrznych CEN/CENELEC oraz procedur opracowywania Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych.