Zawartość

Elektryka

Elektryka była w Polsce jedną z najwcześniej znormalizowanych dziedzin techniki. I tak, warto wspomnieć, że w roku 1923 został utworzony Polski Komitet Elektrotechniki w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich – SEP. W tym samym roku Polski Komitet Elektrotechniki został członkiem Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC. Dopiero w rok później, w roku 1924, został powołany Polski Komitet Normalizacyjny. Zatem elektryka była dziedziną techniki obecną od samego początku istnienia PKN.

Prace normalizacyjne w Sektorze Elektryki (SEL) są prowadzone we współpracy z Komitetami Technicznymi (KT), w skład których wchodzą specjaliści delegowani przez różne środowiska zainteresowane określonym zakresem tematycznym. Członkiem KT może zostać każdy podmiot zainteresowany normalizacją w danym obszarze tematycznym, zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski.

Komitety Techniczne SEL prowadzą prace normalizacyjne na poziomie krajowym, regionalnym w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) oraz międzynarodowym w ramach Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) i Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).

Normy zharmonizowane z zakresu tematycznego SEL są związane między innymi z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady:

 • 2014/35/UE (LVD) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zastępuje dyrektywę 2006/95/WE;
 • 2006/42/WE (MD) w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE;
 • 2009/125/WE (ErP) ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
 
Czytaj więcej o SEL...

Tematyka SEL objęta działaniem Komitetów Technicznych:

Zagadnienia podstawowe dotyczące elektryki

 • Elektrotermii przemysłowej (KT 78)

Bezpieczeństwo użytkowania

 • Elektrycznego sprzętu powszechnego użytku (KT 63)
 • Maszyn elektrycznych wirujących oraz narzędzi ręcznych i przenośnych o napędzie elektrycznym (KT 56)
 • Elektrycznego sprzętu rolniczego oraz elektrycznego sprzętu dla zakładów zbiorowego żywienia (KT 267)
 • Bezpieczeństwa maszyn pod względem elektrycznym (KT 281)

Bezpieczeństwo pracy pod napięciem

 • Projektowania i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV prądu przemiennego (1,5 kV prądu stałego) oraz ograniczników przepięć (KT 73)
 • Elektrycznego wyposażenia trakcyjnego (KT 61)
 • Aparatury rozdzielczej i sterowniczej wysokonapięciowej (KT 74)
 • Elektroenergetycznego sprzętu ochronnego i do prac pod napięciem (KT 72)

Energetyka

 • Zagadnienia ogólne w sieciach elektroenergetycznych (KT 80)
 • Bezpieczniki elektroenergetyczne (KT 75)
 • Transformatory energetyczne (KT 79)
 • Przekładniki i transformatory małej mocy (KT 81)
 • Przekaźniki elektryczne i elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (KT 70)

Podzespoły elektryczne

 • Techniki świetlnej (KT 4)
 • Chemicznych źródeł prądu (KT 54)

Materiały elektroizolacyjne

Instalacje

 • Sprzętu elektroinstalacyjnego (KT 62)

Wydajność i efektywność

 • Wydajności materiałowej urządzeń związanych z energią (KT 327)
 

Sektor Elektryki zaprasza wszystkich zainteresowanych pracami normalizacyjnymi do współpracy w ramach Komitetów Technicznych.

Dane dotyczące zakresów tematycznych poszczególnych KT, ich współpracy krajowej, regionalnej i międzynarodowej, osób funkcyjnych, umiejscowienia sekretariatów KT podano w Kartach informacyjnych dostępnych po otwarciu hiperłącza do poszczególnych KT.

Kontakt z Sektorem Elektryki:

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel. 22 556 75 20
e-mail: wpnsel@pkn.pl