Zawartość

Górnictwo

Górnictwo (kopalnictwo) – dziedzina przemysłu obejmująca ogół działalności zmierzającej do wydobycia kopaliny i jej przygotowania w procesie wzbogacania (obniżania zawartości zanieczyszczeń) do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu (wydobywanie surowców mineralnych lub organicznych, np. torfu, w kopalniach) bądź bezpośredniego wykorzystania w życiu codziennym. W Polsce górnictwo jest najlepiej rozwinięte na Śląsku.

Kopalnie, ze względu na metodę wydobycia można podzielić na odkrywkowe, głębinowe i otworowe. Do materiałów często wydobywanych zaliczyć można: boksyty, rudy żelaza, cyny, cynku, magnezu, manganu, miedzi, niklu, ołowiu, srebra, tytanu, uranu, diamenty, platynę, sól, węgiel, złoto, ropę naftową, gaz ziemny. Inne wydobywane użyteczne materiały to: glina, piasek, żużel, żwir, granit, bazalt i wapień. Każdy materiał, którego nie można uzyskać w wyniku działalności rolniczej, wydobywa się z ziemi.

Prace normalizacyjne w Sektorze Górnictwa (SGR) są prowadzone we współpracy z Komitetami Technicznymi (KT), w skład których wchodzą specjaliści delegowani przez różne środowiska zainteresowane określonym zakresem tematycznym. Członkiem KT może zostać każdy podmiot zainteresowany normalizacją w danym obszarze tematycznym, zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski.

SGR współpracuje z trzynastoma Komitetami Technicznymi (KT) działającymi przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Komitety Techniczne prowadzą prace normalizacyjne na poziomie krajowym, regionalnym w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) oraz międzynarodowym w ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) oraz Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC).

 
Czytaj więcej o SGR...

Tematyka SGR objęta działaniem Komitetów Technicznych:

Geologia, poszukiwanie złóż (KT 30)

Górnictwo podziemne (głębinowe)

Górnictwo odkrywkowe (KT 227)

Górnictwo nafty i gazu (otworowe) (KT 31)

Kopaliny, paliwa stałe, przeróbka

Przestrzenie zagrożone wybuchem, zagrożenia naturalne (KT 64), (KT 275)

Sektor Górnictwa zaprasza wszystkich zainteresowanych pracami normalizacyjnymi do współpracy w ramach Komitetów Technicznych.

Dane dotyczące zakresów tematycznych poszczególnych KT, ich współpracy krajowej, regionalnej i międzynarodowej, osób funkcyjnych, umiejscowienia sekretariatów KT podano w Kartach informacyjnych dostępnych po otwarciu hiperłącza do poszczególnych KT.

Kontakt z Sektorem Górnictwa:

ul. J. Lompy 14
40-040 Katowice
tel.: 32 250 07 90
e-mail: wpnsgr@pkn.pl