Zawartość

Logistyka, transport i opakowania

Zakres tematyczny Sektora Logistyki, Transportu i Opakowań (SLT) obejmuje zagadnienia związane z krajową, międzynarodową i europejską normalizacją w zakresie transportu lądowego, powietrznego, i wodnego. Normalizacja związana z transportem lądowym dotyczy transportu torowego, czyli kolejnictwa i komunikacji miejskiej, oraz transportu drogowego. Obejmuje konstrukcje i badania taboru kolejowego, osprzętu sieci trakcyjnej, zabezpieczeń w ruchu kolejowym, transport ładunków, kontenery oraz zbiorniki do transportu materiałów niebezpiecznych. W zakresie transportu drogowego normalizacja dotyczy zagadnień związanych z pojazdami drogowymi i terenowymi (w tym samochody ciężarowe i osobowe, przyczepy, motocykle, motorowery i rowery) wraz z elementami wyposażenia tych pojazdów. Ważną dziedzinę w normalizacji transportu drogowego zajmuje teleinformatyka związana z elektronicznym sposobem pobierania opłat drogowych.

Sektor obejmuje również transport morski i śródlądowy, w tym konstrukcje statków, łącznie z wyposażeniem kadłubowym i pokładowym, urządzeniami pokładowymi, napędowymi, instalacją elektryczną itp.

Normalizacją w ramach sektora objęto również transport lotniczy i kosmonautykę wraz z urządzeniami i sprzętem do obsługi naziemnej statków powietrznych.

Tematyka Sektora dotyczy ważnych elementów transportu bliskiego zasięgu, czyli dźwigów (osobowych i towarowych), schodów ruchomych, dźwignic (żurawi, suwnic, dźwigników itp.) oraz wózków jezdniowych.

Osobną gałąź normalizacji w ramach Sektora stanowi logistyka i gospodarka magazynowa (np. palety, regały) oraz zagadnienia związane z kodami kreskowymi i techniką automatycznej identyfikacji oraz gromadzenia danych.

Prace normalizacyjne w SLT są prowadzone we współpracy z Komitetami Technicznymi (KT), w skład których wchodzą specjaliści delegowani przez różne środowiska zainteresowane określonym zakresem tematycznym. Członkiem KT może zostać każdy podmiot zainteresowany normalizacją w danym obszarze tematycznym, zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski.

Komitety Techniczne prowadzą prace normalizacyjne na poziomie krajowym, regionalnym w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) oraz międzynarodowym w ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) oraz Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC).

 
Czytaj więcej o SLT…

Podział tematyki SLT z uwzględnieniem poszczególnych Komitetów Technicznych

Transport

Transport bliski

 • Dźwignice, ich zespoły i części (KT 101)
 • Dźwigi, schody i chodniki ruchome (KT 131)
 • Urządzenia transportu ciągłego ogólnego stosowania (KT 245)
 • Wózki jezdniowe (KT 248)

Transport daleki

Transport drogowy

 • Pojazdy i transport drogowy (KT 17)
 • Opony, obręcze i zawory (KT 187)

Transport torowy

Technika jednostek pływających

Transport powietrzny

 • Lotnictwo i kosmonautyka (KT 19)
 • Terminologia z Zakresu Technologii Kosmicznych i Satelitarnych (KZ 509)

Transport linowy

 • Liny i transport linowy (KT 163)

Gospodarka magazynowa

 • Opakowania (KT 133)
 • Opakowania metalowe i zamknięcia (KT 135)
 • Logistyka, kody kreskowe i gospodarka magazynowa (KT 162)

W zakresie Rady Sektorowej Sektora Logistyki, Transportu i Opakowań znajduje się tematyka związana z działalnością następujących europejskich organów technicznych:

 • CEN/CLC eM-CG - CEN-CENELEC eMobility Co-ordination Group
 • CEN/CLC/WS 018 Assessment of the resilience of transport infrastructure to potentially disruptive events
 • CEN/WS CORE Multiconstellation based services for goods transport tracking & tracing applications

Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą zarówno w ramach istniejących już Komitetów Technicznych, jak również w dziedzinach, dla których nie powołano jeszcze właściwego tematycznie KT.

Dane dotyczące zakresów tematycznych poszczególnych KT, ich współpracy krajowej, regionalnej i międzynarodowej, osób funkcyjnych, umiejscowienia sekretariatów KT podano w Kartach informacyjnych dostępnych po otwarciu hiperłącza do poszczególnych KT.

Kontakt z Sektorem Logistyki, Transportu i Opakowań:

ul. Świętokrzyska 14

00-050 Warszawa

tel. 22 55 67 428

e-mail: wpnslt@pkn.pl