Zawartość

Nowe TC w CEN i CENELEC

CEN/TC 353 Information and Communication Technologies for Learning, Education and Training

Zakres prac TC obejmuje opracowanie norm z dziedziny technologii informacyjnych i komunikacyjnych związanych z uczeniem się, edukacją i szkoleniem. Planowane jest opracowanie Norm Europejskich (EN), Specyfikacji Technicznych (TS) i Raportów Technicznych (TR). Program prac może objąć także przekształcanie Porozumień warsztatowych CEN/CENELEC (CWA) i innych dokumentów normalizacyjnych w normy, a w stosownych przypadkach – przekształcanie norm krajowych w normy europejskie.

Czytaj więcej o CEN/TC 353

 

CEN/TC 459 ECISS - European Committee for Iron and Steel Standardization

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 459 ECISS - European Committee for Iron and Steel Standardization, którego sekretariat jest prowadzony przez francuską jednostkę normalizacyjną AFNOR. Komitet ten powstał w miejsce poprzednio istniejącej niezależnej jednostki normalizacyjnej ECISS, stowarzyszonej z CEN. Zakresem prac komitetu jest normalizacja w zakresie definicji, klasyfikacji, badań, analiz chemicznych oraz wymagań technicznych dla wyrobów z żelaza i stali. Komitety Techniczne ECISS/TC zostały przekształcone w 12 podkomitetów CEN/TC 459/SC o takich samych tytułach i zakresach tematycznych. Nowe podkomitety TC 459/SC przejęły również wszystkie tematy normalizacyjne, rozpoczęte wcześniej przez ECISS/TC.  

Czytaj więcej o CEN/TC 459

 

CEN/TC 461 Public Procurement

Rada Techniczna CEN powołała nowy komitet techniczny CEN/TC 461 Public Procurement, którego sekretariat prowadzony jest przez szwedzką jednostkę normalizacyjną SIS. Zakres prac komitetu obejmuje normalizację w dziedzinie zamówień publicznych. Głównym zadaniem CEN/TC 461 jest opracowanie dokumentu normalizacyjnego dotyczącego uczciwości i odpowiedzialności w zamówieniach publicznych. Planowane jest określenie zapotrzebowania na nowe projekty, które rozszerzą program prac komitetu o normy lub inne dokumenty normalizacyjne dotyczące takich zagadnień, jak terminy i definicje, ogólne koncepcje, najlepsze praktyki, wytyczne dotyczące procesu udzielania zamówień, listy kontrolne i inne istotne wytyczne.

Czytaj więcej o CEN/TC 461

 

CEN/TC 462 Regulated chemicals in products

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 462 Regulated chemicals in products, którego sekretariat jest prowadzony przez francuską jednostkę normalizacyjną AFNOR. Zakresem prac komitetu jest normalizacja procesów i metod weryfikacji zgodności z wymaganiami regulacyjnymi dotyczącymi metrologii chemikaliów regulowanych w produktach. W szczególności koncentruje się na przygotowaniu próbek i kwantyfikacji substancji regulowanych w matrycy lub
w produkcie. Odpady oraz określone produkty i produkty, którymi zajmuje się już właściwy komitet techniczny, są wyłączone z zakresu zastosowania.

Czytaj więcej o CEN/TC 462

 

CEN/TC 463 Microbiology of the food chain

Rada techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 463 Microbiology of the food chain, którego sekretariat prowadzony jest przez francuską jednostkę normalizacyjną AFNOR. Zadaniem komitetu będzie opracowywanie norm i dokumentów normalizacyjnych z zakresu horyzontalnych metod badań mikrobiologicznych żywności i pasz, a także innych rodzajów próbek (z wyłączeniem próbek ludzkich), które mogą być źródłem mikrobiologicznego zanieczyszczenia żywności.

Czytaj więcej o CEN/TC 463

 

CEN/TC 464 Small craft 

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 464 Small craft, którego sekretariat jest prowadzony przez szwedzką jednostkę normalizacyjną SIS. Zadaniem komitetu technicznego będzie dbałość o aktualność norm EN ISO wspierających Dyrektywę w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych oraz okresów przejściowych dla norm zharmonizowanych. CEN/TC 464 − w ramach porozumienia wiedeńskiego − ma również za zadanie współpracę z ISO/TC 188 Small craft przy opracowywaniu nowych norm oraz dokumentów europejskich (EN, TS, CWA), przy braku konsensu na poziomie globalnym lub przy braku zainteresowania na poziomie ISO. Dodatkowym zadaniem komitetu będzie wspieranie sekretariatu ISO/TC 188 przez eksperta europejskiego w opracowywaniu Załączników ZA, które znajdują się w zharmonizowanych Normach Europejskich i zawierają informację o powiązaniu z odpowiednim tekstem dyrektywy.

Czytaj więcej o CEN/TC 464