Zawartość

Nowe TC w CEN i CENELEC

CEN/TC 456 Reporting in support of online gambling supervision

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 456 „Reporting in support of online gambling supervision”, którego sekretariat jest prowadzony przez francuską jednostkę normalizacyjną AFNOR. Zakresem prac komitetu jest normalizacja w obszarze opracowywania sprawozdań przez operatorów usług internetowych i dostawców usług hazardowych przekazywanych do właściwych organów nadzoru. Powstanie tego TC jest odpowiedzią CEN na prośbę KE o wykonanie zadania normalizacyjnego. Prace normalizacyjne w tej dziedzinie przyczynią się do przyjęcia jednolitych wymagań w zakresie sprawozdań opracowywanych we wszystkich państwach członkowskich.

Czytaj więcej o CEN/TC 456


CEN/TC 457 Preservation of digital cinema movies

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 457 „Preservation of digital cinema movies”, którego sekretariat jest prowadzony przez niemiecką jednostkę normalizacyjną DIN. Zakresem prac komitetu jest normalizacja formatu archiwów niezbędnego do długoterminowego przechowywania filmów kinowych w postaci cyfrowej. Zostaną opisane metody zapewniające integralność i wysoką jakość danych. Nowy komitet techniczny zamierza również opracować oprogramowanie referencyjne w celu zagwarantowania interoperacyjności między sprzedawcami i instytucjami dziedzictwa kulturalnego. Prace normalizacyjne w tej dziedzinie umożliwią w przyszłości przechowywanie danych audiowizualnych w sposób bezstratny lub prawie bezstratny w odniesieniu do wyższej jakości. Zakres nie obejmuje normalizacji formatów dystrybucji filmów.

Czytaj więcej o CEN/TC 457


CEN/CLC/JTC 8 Privacy management in products and services

Rada Techniczna CEN przekształciła grupę roboczą (JWG 8) w komitet techniczny “CEN/CLC/JTC 8 Privacy management in products and services”, którego sekretariat prowadzony jest przez niemiecką jednostkę normalizacyjną DIN. Zakresem prac komitetu są zasady ochrony prywatności i danych osobowych w produktach i usługach.  Ponieważ rozwój technologiczny idzie w parze ze zwiększeniem ilości gromadzonych i przechowywanych osobowych i prywatnych danych, potrzeba zabezpieczenia tych danych staje się kluczowym zagadnieniem dla ludzkości. Nieprawidłowe zarządzanie gromadzeniem tych danych zagraża nie tylko prawom obywateli UE do prywatności ale i bezpieczeństwu społeczeństw oraz firm. Dlatego istotne dla technologii bezpieczeństwa jest wprowadzenie wymagań dotyczących ochrony danych do specyfikacji technicznych nowych projektów oraz do praktyki biznesowej dostawców usług.

Czytaj więcej o CEN/CLC/JTC 8


CEN/TC 451 Water wells and borehole heat exchangers
Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 451 „Water wells and borehole heat exchangers”, którego sekretariat prowadzony jest przez francuską jednostkę normalizacyjną AFNOR. Zakresem prac komitetu jest normalizacja w obszarze projektowania, aspektów środowiskowych, wiercenia, budowy, realizacji, eksploatacji, konserwacji, naprawy i demontażu studni i otworowych wymienników ciepła dla zastosowań wód podziemnych i energii geotermalnej. Z zakresu prac komitetu wyłączone są ropa, gaz i inna działalność górnicza.

Czytaj więcej o CEN/TC 451


CEN/TC 452 Assistance Dog & Guide Dog Teams Standards and Instructors Competences

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 452 „Assistance Dog & Guide Dog Teams Standards and Instructors Competences”, którego sekretariat prowadzony jest przez chorwacką jednostkę normalizacyjną HZN. Zakresem prac komitetu jest opracowanie norm określających wymogi dotyczące szkolenia psów przewodników i psów asystujących dla osób niepełnosprawnych, jak i  wymaganych umiejętności, wiedzy i kompetencji instruktorów. Prace normalizacyjne w tej dziedzinie przyczynią się do przyjęcia jednolitych norm w całej Europie opracowanych na podstawie najlepszych praktyk w terenie.

Czytaj więcej o CEN/TC 452


CEN/CLC/TC 10 Energy-related products – Material Efficiency Aspects for Ecodesign

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny “CEN/CLC/TC 10 Energy-related products – Material Efficiency Aspects for Ecodesign”, którego sekretariat prowadzony jest przez holenderską jednostkę normalizacyjną NEC. Zakresem prac komitetu są zasady ustalania wymogów dotyczących produktów związanych z energią w aspekcie ekoprojektu. Komitet jest odpowiedzialny za rozwój norm zgodnych z Mandatem M/543.

Czytaj więcej o CEN/CLC/TC 10