Zawartość

Inicjatywy powołania KT/KZ/PK

Inicjatywy powołania KT

INICJATYWA POWOŁANIA KT

PROPOZYCJA POWOŁANIA NOWEGO KOMITETU TECHNICZNEGO

ds. Technologii i Procesów Wodorowych

Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji powołania w Sektorze Maszyn i Inżynierii Komitetu Technicznego ds. Technologii i Procesów Wodorowych.

ZAKRES TEMATYCZNY

Tematyka Komitetu obejmie: systemy, urządzenia i połączenia do wytwarzania, magazynowania, transportu i dystrybucji, pomiaru i wykorzystania wodoru z odnawialnych źródeł energii i innych źródeł, terminologie wodorowe, komponentów, łańcuch wartości i dostaw, interfejsy, zarządzanie operacyjne, bezpieczeństwo wodoru, kompetencje techniczne.

ZAKRES WSPÓŁPRACY

KT będzie komitetem wiodącym w zakresie współpracy:

 • europejskiej z CEN/CLC/JTC 6 Hydrogen in energy systems oraz
 • międzynarodowej z ISO/TC 197 Hydrogen technologies i ISO/TC 197/SC 1 Hydrogen at scale and horizontal energy systems.

SEKRETARIAT KT

Zainteresowanych prowadzeniem sekretariatu KT zapraszamy do składania ofert. Zadania jednostki prowadzącej sekretariat KT są określone w procedurze  Z2-P3 Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych, a w szczególności w formularzu Z2-P3-F15.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia Sekretariatu znajdują się na stronie internetowej PKN, w zakładce: SEKRETARIATY I SEKRETARZE ORGANÓW TECHNICZNYCH (OT).

PLAN DZIAŁANIA KT

Do powołania nowego KT, zgodnie z zarządzeniem Prezesa PKN nr 2 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie Organów Technicznych powoływanych przez Prezesa PKN, podstawy ich powoływania oraz zasad powoływania członków i osób funkcyjnych w tych organach, niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2-I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ.

ZADANIA CZŁONKA KT

Odpowiedzialność i zadania członka KT są opisane w procedurze Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN.

ZGŁOSZENIA DO NOWEGO KT

Podmioty zainteresowane udziałem w pracach nowego KT proszone są o zgłaszanie zainteresowania członkostwem. Wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej PKN, w zakładce: Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT oraz oferty prowadzenia Sekretariatu należy przesłać do dnia 29 marca 2024 roku:

lub

 • podpisane odręcznie na adres:

  Polski Komitet Normalizacyjny
  Sektor Maszyn i Inżynierii
  ul. Świętokrzyska 14
  00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z:

 • Kierownikiem Sektora Maszyn i Inżynierii – Rafałem Brzezińskim, tel.: 22 55 67 743, e-mail: rafal.brzezinski@pkn.pl

lub z

Inicjatywy powołania KZ
INICJATYWA POWOŁANIA KZ
Brak nowych ogłoszeń
Inicjatywy powołania PK
INICJATYWY POWOŁANIA PK

Brak nowych ogłoszeń