Zawartość

Maszyny i inżynieria

Zakres tematyczny Sektora Maszyn i Inżynierii (SMC) obejmuje zagadnienia związane z krajową, międzynarodową i europejską normalizacją w zakresie projektowania, produkcji oraz eksploatacji maszyn, z uwzględnieniem bezpieczeństwa dla operatora oraz osób postronnych. Normy zharmonizowane zawierające wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn są związane z Dyrektywą 2006/42/WE Bezpieczeństwo maszyn (MD).

Dyrektywa MD nie obejmuje zagadnień związanych z urządzeniami ciśnieniowymi i zagrożeniami spowodowanymi ciśnieniem. Te wymagania zawarte są w Dyrektywie 97/23/WE Urządzenia ciśnieniowe (PED) oraz Dyrektywie 2014/29/UE Proste zbiorniki ciśnieniowe (SPVD), z którymi związane są normy zharmonizowane dotyczące urządzeń ciśnieniowych.

W zakresie tematycznym SMC znajdują się również zagadnienia związane z gazownictwem, w tym jakość paliw gazowych, przesył i dystrybucja gazu ziemnego oraz urządzenia spalające paliwa gazowe. Urządzenia te powinny być zaprojektowane, zbudowane i zainstalowane w taki sposób, aby bezpiecznie działały i nie stanowiły zagrożenia dla ludzi, zwierząt domowych i mienia. Normy zharmonizowane zawierające wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń spalających paliwa gazowe są związane z Dyrektywą 2009/142/WE Urządzenia spalające paliwa gazowe (GAD).

Prace normalizacyjne w SMC są prowadzone we współpracy z Komitetami Technicznymi (KT), w skład których wchodzą specjaliści delegowani przez różne środowiska zainteresowane określonym zakresem tematycznym. Członkiem KT może zostać każdy podmiot zainteresowany normalizacją w danym obszarze tematycznym, zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski.

Komitety Techniczne prowadzą prace normalizacyjne na poziomie krajowym, regionalnym w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) oraz międzynarodowym w ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) oraz Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC).

 
Czytaj więcej o SMC...

Tematyka SMC objęta działaniem Komitetów Technicznych:

Budowa maszyn

 • Gwinty; tolerancje i pasowania; przyrządy pomiarowe długości i kąta (KT 48)
 • Charakterystyka warstwy wierzchniej po obróbce ubytkowej i przyrostowej (KT 207)
 • Koła i przekładnie zębate, wały maszynowe wraz z osprzętem, przekładnie łańcuchowe i pasowe (KT 112)
 • Części złączne oraz narzędzia i urządzenia montażowe (KT 236)

Maszyny

 • Maszyny do robót ziemnych i drogowych oraz żurawie samojezdne (KT 13)
 • Maszyny i urządzenia dla budownictwa, przemysłu materiałów budowlanych oraz górnictwa skalnego (KT 14)
 • Maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego, handlu i gastronomii (KT 15)
 • Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne (KT 16)
 • Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych (KT 240)
 • Maszyny do obróbki plastycznej metali, technologia kucia matrycowego, technologia tłoczenia oraz wyposażenie do produkcji metali i dla walcowni (KT 299)

Obrabiarki

 • Obrabiarki i narzędzia skrawające do metali oraz oprzyrządowanie przedmiotowe i narzędziowe (KT 206)
 • Obrabiarki elektroerozyjne (KT 207)
 • Obrabiarki, narzędzia i urządzenia do obróbki drewna (KT 268)

Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne

 • Napędy i sterowania hydrauliczne, urządzenia i układy hydrauliczne, ciecze hydrauliczne, uszczelnienia elementów hydraulicznych, badania elementów hydraulicznych (KT 160)
 • Napędy i sterowania pneumatyczne, narzędzia i maszyny pneumatyczne, jakość czynnika roboczego (uzdatnianie i czystość powietrza) (KT 208)

Automatyka i robotyka przemysłowa

 • Systemy automatyki przemysłowej, roboty, sterowanie procesami przemysłowymi (KT 50)

Armatura przemysłowa i rurociągi przemysłowe

 • Armatura przemysłowa, elementy łączące rurociągów stosowanych w różnych dziedzinach techniki, rurociągi przemysłowe (KT 210)

Urządzenia i maszyny dla procesów chemicznych, zbiorniki i butle do gazów

 • Urządzenia i aparatura dla przemysłu chemicznego, zbiorniki różnego zastosowania, zbiorniki ciśnieniowe, zbiorniki kriogeniczne, butle do gazów oraz osprzęt do butli (KT 130)

Urządzenia cieplno-mechaniczne w energetyce

 • Urządzenia cieplno-mechaniczne stosowane w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach zawodowych, systemy turbin wiatrowych, systemy energii słonecznej; energia morska; energia pozyskiwana z wodoru (KT 137)

Chłodnictwo, pompy ciepła, klimatyzatory i sprężarki

 • Maszyny, urządzenia i instalacje chłodnicze, pompy ciepła, klimatyzatory, sprężarki (KT 5)

Pompy i turbiny wodne

 • Pompy, turbiny wodne i inne przenośniki cieczy (KT 47)

Silniki spalinowe

 • Silniki spalinowe, układy i podzespoły silników, zespoły prądotwórcze napędzane silnikami spalinowymi, emisja spalin (KT 132)

Sprzęt do gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych

 • Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, pojazdy do ich usuwania, inne metody gospodarowania odpadami (KT 263)

Ochrona radiologiczna

 • Zagadnienia ogólne dotyczące ochrony radiologicznej oraz źródeł promieniotwórczych, oznaczanie i ocena zawartości substancji promieniotwórczych
  w środowisku, wyrobach, materiałach i odpadach, ochrona ludności przed promieniowaniem, pomiary promieniowania jonizującego, usuwanie skażeń promieniotwórczych (KT 246)

Gazownictwo (KT 277)

 • Ocena jakości paliw gazowych (KT 277/PK 1)
 • Armatura gazowa, instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego (LNG), oraz bezpieczeństwo gazociągów (KT 277/PK 2)
 • Gazomierze turbinowe i rotorowe, przeliczniki objętości gazu, zdalny odczyt liczników gazu, armatura wysokociśnieniowa do gazu, tłocznie i stacje gazowe oraz rurociągi wysokociśnieniowe (KT 277/PK 3)
 • Urządzenia gazowe, gazowy sprzęt turystyczny (z wyłączeniem butli na LPG) (KT 277/PK 4)

Tematyka SMC nieobjęta zakresem żadnego z aktualnie działających KT:

 • Łożyska toczne
 • Łożyska ślizgowe

Do 2009 r. prace normalizacyjne w zakresie łożysk prowadzone były przez dwa KT:

 • KT 113 ds. Łożysk Tocznych oraz
 • KT 114 ds. Łożysk Ślizgowych.

W 2009 r., w wyniku weryfikacji KT, komitety te zostały odwołane z powodu braku zgłoszeń podmiotów zainteresowanych tematyką łożysk. Aktualnie tematyka ta przypisana jest do Rady Sektorowej Sektora Maszyn i Inżynierii (RS SMC).

W zakresie RS SMC znajduje się tematyka związana z działalnością następujących europejskich i międzynarodowych Komitetów Technicznych (TC):

Sektor Maszyn i Inżynierii zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą zarówno w ramach istniejących już Komitetów Technicznych, jak również w dziedzinach, dla których nie powołano jeszcze właściwego tematycznie KT.

Dane dotyczące zakresów tematycznych poszczególnych KT, ich współpracy krajowej, regionalnej i międzynarodowej, osób funkcyjnych, umiejscowienia sekretariatów KT podano w Kartach informacyjnych dostępnych po otwarciu hiperłącza do poszczególnych KT.

Kontakt z Sektorem Maszyn i Inżynierii:

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel. 22 55 67 743.
e-mail: wpnsmc@pkn.pl