Zawartość

Komitety Techniczne

Komitety Techniczne (KT):

  • są powoływane przez Prezesa PKN na wniosek właściwej Rady Sektorowej po zasięgnięciu opinii Rady Normalizacyjnej;
  • działają za pośrednictwem Grup Projektowych a w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem Podkomitetów;
  • w skład KT wchodzą: specjaliści – reprezentanci członków KT oraz pracownik PKN, pełniący funkcję Sekretarza KT lub Konsultanta KT (jeśli sekretariat KT jest prowadzony poza PKN);
  • pracami kieruje Przewodniczący KT obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia sekretariat KT, który prowadzi PKN lub inna jednostka organizacyjna, której PKN powierzył prowadzenie sekretariatu.

Komitet Techniczny jest powoływany gdy zachodzi potrzeba:

  • przyporządkowania zakresu tematycznego TC (CEN, CENELEC, ISO, IEC), jeśli jego tematyka nie wchodzi w zakres istniejących KT/KZ;
  • dzielenia lub łączenia istniejących KT/KZ;
  • przekształcenia KZ w KT.

Warunkiem powołania KT jest zgłoszenie się do jego prac w trakcie trwania ankiety Ogłoszenie zamiaru powołania KT/KZ minimum pięciu podmiotów oraz zaopiniowanie przez Radę Sektorową i Radę Normalizacyjną projektu Planu działania KT.

Liczba członków Komitetów Technicznych nie powinna być mniejsza niż 5 podmiotów.

W skład Komitetów Technicznych wchodzą członkowie KT realizujący zadania poprzez swoich reprezentantów.

Ze składu KT wybierani są:

  • Przewodniczący KT – powoływany przez Prezesa PKN na 4-letnią kadencję;
  • Zastępca Przewodniczącego KT – powoływany przez Prezesa PKN na 4-letnią kadencję.

Przewodniczący KT z chwilą powołania na tę funkcję zostaje jednocześnie członkiem odpowiedniej Rady Sektorowej.

Sekretarzem KT  jest pracownik Sektora Normalizacyjnego wskazany przez Kierownika Sektora lub - w przypadku powierzenia prowadzenia sekretariatu członkowi KT osoba wskazana przez tego członka KT spośród zgłoszonych przez niego reprezentantów.

Członkowie, Przewodniczący KT, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz KT są powoływani i odwoływani przez Prezesa PKN.