Zawartość

Zagadnienia podstawowe i systemy zarządzania

Zakres tematyczny Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania (SZP) obejmuje zagadnienia związane z krajową, międzynarodową i europejską normalizacją zagadnień podstawowych i systemów zarządzania oraz innych zagadnień o charakterze ogólnym.

Tematyka prac normalizacyjnych w dziedzinie zagadnień podstawowych to przede wszystkim: zasady i metody działalności terminologicznej, ogólne zagadnienia metrologiczne, wielkości i jednostki miar, zastosowania metod statystycznych, zagadnienia niezawodności, symbole i znaki graficzne, informacja i dokumentacja.

W zakresie systemów zarządzania normalizacja koncentruje się głównie na zarządzaniu jakością (normalizacja w dziedzinie systemów zarządzania jakością i technik wspomagających), zarządzaniu środowiskowym (normalizacja systemów zarządzania środowiskowego i narzędzi wspierających zrównoważony rozwój) i zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Prace normalizacyjne w dziedzinie zarządzania dotyczą również, między innymi, systemu zarządzania przeciwdziałaniem zagrożeniom korupcyjnym, systemu zarządzania zgodnością, zarządzania innowacjami, zarządzania ryzykiem, zarządzania projektami.

Ważnym obszarem działalności są zagadnienia związane z oceną zgodności wyrobów, procesów, usług i systemów zarządzania. Prace normalizacyjne w tym zakresie dotyczą opracowywania ogólnych dokumentów normalizacyjnych dotyczących badania i certyfikacji wyrobów, procesów i usług oraz oceny systemów zarządzania, laboratoriów badawczych, jednostek inspekcyjnych, jednostek certyfikujących i akredytujących.

Dużą grupę tematów stanowią zagadnienia ogólne bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych oraz ergonomii, dla których opracowano znaczną liczbę norm zharmonizowanych związanych z Dyrektywą 2006/42/WE Maszyny.

W zakresie tematycznym SZP znajdują się również badania nieniszczące, optyka i przyrządy optyczne, dla których znaczna liczba norm dotyczących optyki oftalmicznej jest zharmonizowanych (Rozporządzenie 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych), zagadnienia pomiarów przemysłowych wielkości nieelektrycznych – normy zharmonizowane związane z Dyrektywą 2014/32/UE Przyrządy pomiarowe, społeczna odpowiedzialność, konserwacja dóbr kultury, geodezja oraz model referencyjny doskonalenia kompetencji kluczowych w szkolnictwie podstawowym.

Prace normalizacyjne w SZP są prowadzone we współpracy z Komitetami Technicznymi (KT) oraz Komitetem Zadaniowymi (KZ), w skład których wchodzą specjaliści delegowani przez różne środowiska zainteresowane określonym zakresem tematycznym. Członkiem KT lub KZ może zostać każdy podmiot kompetentny i zainteresowany normalizacją w danym obszarze tematycznym, zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski.

Komitety Techniczne prowadzą prace normalizacyjne na poziomie krajowym, regionalnym w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) oraz międzynarodowym w ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) oraz Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC).

 
Czytaj więcej o SZP...

Tematyka SZP objęta działaniem Komitetów Technicznych i Zadaniowych:
Zagadnienia podstawowe

 • Niezawodność (KT 9)
 • Zastosowanie metod statystycznych (KT 10)
 • Rysunek techniczny i dokumentacja techniczna (KT 204)
 • Informacja i dokumentacja (KT 242)
 • Symbole i znaki graficzne (KT 243)
 • Terminologia, inne zasoby językowe i zarządzanie treścią (KT 256)
 • Metrologia ogólna (KT 257)
 • Materiały Odniesienia (KT 322)

Systemy zarządzania

 • Systemy zarządzania (KT 6)
 • Zarządzanie środowiskowe (KT 270)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (KT 276)
 • Zarządzanie w Organizacjach Ochrony Zdrowia (KT 324

Inne zagadnienia o charakterze ogólnym

 • Badania nieniszczące (KT 7)
 • Optyka i przyrządy optyczne (KT 49)
 • Pomiary przemysłowych wielkości nieelektrycznych (KT 51)
 • Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń technicznych oraz ergonomia – zagadnienia ogólne (KT 158)
 • Geodezja (KT 298)
 • Społeczna odpowiedzialność (KT 305)
 • Konserwacji Dóbr Kultury (KT 311)

Część tematyki SZP, dla której nie ma KT i KZ, znajduje się pod nadzorem Rady Sektorowej Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania (RS SZP). W zakresie RS SZP znajduje się tematyka związana z działalnością następujących międzynarodowych Komitetów Technicznych (TC):

 • ISO/PC 286 Collaborative business relationship management – Framework
 • ISO/TC 130 Graphic technology
 • ISO/TC 154 Processes, data elements and documents in commerce, industry and administration
 • ISO/TC 171 Document management applications
 • ISO/TC 225 Market, opinion and social research

Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą zarówno w ramach istniejących już KT, jak i w dziedzinach, dla których nie powołano jeszcze właściwego tematycznie Komitetu Technicznego.

Dane dotyczące zakresów tematycznych poszczególnych KT i KZ, ich współpracy krajowej, regionalnej i międzynarodowej, osób funkcyjnych, umiejscowienia sekretariatów, podano w Kartach informacyjnych dostępnych po otwarciu hiperłącza do poszczególnych KT/KZ.

Kontakt z Sektorem Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania:

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel. 22 55 67 574
e-mail: wpnszp@pkn.pl