Zawartość

Procedury pracy KT/KZ/PK

Najważniejsze procedury w zakresie organizacji i pracy Organów Technicznych (OT) podaje poniższa tabela:

Zakres

Procedura ZSZ

Formularze ZSZ

 • struktura OT,
 • rola i zadania OT,
 • rola i zadania osób funkcyjnych,
 • metody pracy OT

Z2-P1 – Organizacja i zadania Organów Technicznych

-

 • współpraca z CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC,
 • zgłaszanie ekspertów do prac w organach roboczych CEN, CENELEC, ISO, IEC,
 • odwoływanie ekspertów,
 • autoryzacja dostępu do dokumentów CEN, CENELEC, ISO, IEC,
 • realizacja wyjazdów zagranicznych

Z2-P2 – Zasady uczestnictwa w pracach organów technicznych i roboczych europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych.

Z2-P2-F01 – Wniosek dotyczący uczestnictwa w posiedzeniu zdalnym/wyjazdowym delegata

Z2-P2-F02 – Instrukcja dotycząca uczestnictwa w posiedzeniu zdalnym/wyjazdowym delegata

Z2-P2-F03 – Sprawozdanie z uczestnictwa w posiedzeniu zdalnym/wyjazdowym delegata

Z2-P2-F04  – Deklarowanie/zmiana formy uczestnictwa w Komitetach Technicznych (TC) i Podkomitetach (SC) ISO lub IEC

Z2-P2-F05 – Zgłoszenie eksperta do prac w organie roboczym CEN/CENELEC lub ISO/IEC

Z2-P2-F06 – Zadania eksperta zgłoszonego do prac w organie roboczym organizacji międzynarodowej lub europejskiej

Z2-P2-F07 – Wniosek o autoryzację/odwołanie autoryzacji użytkownika serwera zewnętrznego z dokumentacją ISO, IEC, CEN lub CENELEC

 • powoływanie i odwoływanie OT, ich członków oraz osób funkcyjnych,
 • zadania jednostki prowadzącej sekretariat KT/PK

Z2-P3 – Zasady powoływania
i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych

Z2-P3-F01 (otwórz plik Z2-P3-F01.pdf w Adobe Acrobat Reader) – Wniosek o powołanie/odwołanie Komitetu Technicznego (KT)/Komitetu Zadaniowego (KZ)/Podkomitetu Technicznego (PK)

Z2-P3-F03 – Wykazy norm i innych dokumentów normalizacyjnych przypisanych do KT

Z2-P3-F04 (otwórz plik Z2-P3-F04.pdf w Adobe Acrobat Reader) – Dane osobowe uczestnika prac normalizacyjnych do przetwarzania przez PKN

Z2-P3-F06 – Wniosek o wprowadzenie zmian w KT/KZ/PK

Z2-P3-F07 (otwórz plik Z2-P3-F07.pdf w Adobe Acrobat Reader) – Wniosek o powołanie/odwołanie osoby funkcyjnej w OT

Z2-P3-F10 (otwórz plik Z2-P3-F10.pdf w Adobe Acrobat Reader) – Wniosek o powołanie/odwołanie członka KT/KZ/PK

Z2-P3-F11 – Zadania Przewodniczącego KT/KZ

Z2-P3-F12 – Zadania Zastępcy Przewodniczącego KT

Z2-P3-F13 – Zadania Sekretarza KT

Z2-P3-F14 (otwórz plik Z2-P3-F14.pdf w Adobe Acrobat Reader) – Wniosek o członkostwo w Organie Technicznym OT

Z2-P3-F15 – Zadania jednostki prowadzącej sekretariat KT/PK

Z2-P3-F17 – Zadania Konsultanta KT/PK

Z2-P3-F24 – Zadania Sekretarza KZ

Z2-P3-F25 – Zadania Sekretarza PK

Z2-P3-F26 – Zadania Przewodniczącego PK

Z2-P3-F27 – Zadania Zastępcy Przewodniczącego PK

 • postępowanie przy odwoływaniu się od decyzji Organów Technicznych PKN (OT)

Z2-P4 – Odwołania od decyzji Organów Technicznych PKN

-

 • Zasady okresowej weryfikacji danych członków KT/KZ/PK
Z2-I1- Zasady okresowej weryfikacji danych członków KT/KZ/PK Z2-I1-Z1 – Okresowa weryfikacja danych członka KT/KZ/PK w roku ……
 • opracowanie i przeglądy Planu działania KT/KZ

Z2-I2 – Opracowanie Planu działania

-

 • zgłaszanie ekspertów do prac w organach roboczych CEN, CENELEC, ISO, IEC,
 • odwoływanie ekspertów
Z2-I4 - Zgłaszanie ekspertów do prac i na posiedzenia grup roboczych europejskich (WG) i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych  
 • autoryzacja dostępu do dokumentów CEN, CENELEC, ISO, IEC 
Z2-I5 - Zasady udzielania dostępu do dokumentacji roboczej europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych (Autoryzacja)  
 • Zgłaszanie reprezentantów PKN do udziału w pracach i w posiedzeniach organów wspierających europejskich lub międzynarodowych organizacji normalizacyjnych
Z2-I7 Zgłaszanie reprezentantów PKN do udziału w pracach i w posiedzeniach organów wspierających europejskich lub międzynarodowych organizacji normalizacyjnych

Z2-P3-F04,

Z2-P2-F08,

Z2-P2-F09,

Z2-P2-F10,

Z2-P2-F11,

Z2-P2-F12