Zawartość

Procedury CEN/CENELEC

Procedury CEN/CENELEC
CEN-CENELEC Internal Regulations Przepisy wewnętrzne CEN-CENELEC
Part 1: Organization and structure (2015)  
Part 2: Common Rules For Standardization Work (2015) Część 2: Wspólne reguły Prac Normalizacyjnych (2014)
Part 3: Rules for the structure and drafting of CEN/CENELEC Publications (ISO/IEC Directives – Part 2:2011, modified) (2015) Część 3: Reguły dotyczące struktury i redagowania publikacji CEN-CENELEC (Dyrektywy ISO/IEC – Część 2, zmodyfikowana) (2014)
Part 4: Certification (2014-01)  
CEN-CENELEC Guides Przewodniki CEN-CENELEC
Guide 17 Guidance for writing standards taking into account micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) needs (ed. 1, 2010) Przewodnik 17 Wytyczne opracowywania norm z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (SME) (ed. 1, 2010)

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać do:

Wydziału Metodyki PKN, e-mail: zbigniew.garwolinski@pkn.pl