Zawartość

Obronność i bezpieczeństwo powszechne

Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego (SOB) obejmuje zagadnienia związane z krajową i międzynarodową normalizacją w zakresie obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa powszechnego, ochrony ludności i jej mienia. Obszar ten zajmuje wysokie miejsce na liście spraw, nad którymi w głównej mierze sprawują pieczę władze państwowe i lokalne, zwłaszcza poprzez działalność różnego rodzaju służb, w tym służb mundurowych. Szczególny charakter mają sprawy związane z normalizacją obronności i bezpieczeństwa europejskiego oraz bezpieczeństwa międzynarodowego.

Zakres znormalizowania zagadnień związanych z obronnością i bezpieczeństwem powszechnym (w ramach normalizacji powszechnej) powiększa się z każdym rokiem, co ma odzwierciedlenie w Sektorze i współpracujących z nim Komitetach Technicznych (KT) i Komitetach Zadaniowych (KZ). Członkiem KT może zostać każdy podmiot zainteresowany normalizacją w danym obszarze tematycznym, zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski.

Komitety Techniczne prowadzą prace normalizacyjne na poziomie krajowym, regionalnym w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) oraz międzynarodowym w ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) oraz Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC), Biurem normalizacyjnym NATO (NSO), Europejskim Stowarzyszeniem Przemysłu Lotniczego i Obronnego–Normalizacja, a także Łączonymi Komitetami Zadaniowymi tych organizacji np. CEN/CLC/JWG SFDPS, CEN/CLC/ETSI/DSCG, CEN/CLC/TC 4.

Udział w pracach KT daje możliwość wpływania na zawartość merytoryczną powstających krajowych, międzynarodowych (w tym NATO) i europejskich dokumentów normalizacyjnych.

 
Czytaj więcej o SOB...

Tematyka SOB objęta działaniem Komitetów Technicznych:

Obronność

  • Zagadnienia związane z eksploatacją wyrobów wytwarzanych i wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (KT 176)
  • Projektowanie i produkcja wyrobów wyłącznie na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Systemy łączności: przekazywania danych i kierowania ruchem w przestrzeni (KT 177)

Bezpieczeństwo powszechne oraz ochrona ludności i jej mienia

  • Zagadnienia ochrony technicznej osób, mienia ruchomego, obiektów nieruchomych oraz środków transportu (KT 52)
  • Podręczny sprzęt gaśniczy, środki gaśnicze, sprzęt straży pożarnej i stałe urządzenia gaśnicze (KT 244)
  • Wykrywanie pożaru, sygnalizacja i alarmowanie, transmisja sygnałów, terminologia, symbole graficzne stosowane w projektach systemów sygnalizacji pożarowej (KT 264)
  • Mechaniczne urządzenia zabezpieczające mienie (KT 273)
  • Zarządzanie granicami, infrastruktura krytyczna, ochrona i obrona przed bronią masowego rażenia (BMR) i likwidacja skutków jej użycia, ochrona obywateli przed zjawiskami groźnymi dla życia i zdrowia lub powodującymi straty materialne oraz minimalizowanie ich skutków, przeciwdziałanie terroryzmowi, zmniejszenie ryzyka popełniania przestępstw z wykorzystaniem produktów i usług, służby ratunkowe, (KT 306)
  • Jakość usług dostarczanych przez firmy i kompetencje ich personelu zaangażowanego w planowanie i projektowanie, instalowanie, odbiór i przekazanie oraz utrzymanie i naprawę systemów bezpieczeństwa pożarowego i alarmowych systemów zabezpieczeń, obejmujących systemy wykrywania pożaru, gaszenia pożaru, odprowadzania dymu i ognia/ciepła, systemy CCTV i ewakuacji oraz kombinacje ww. systemów (KT 323)
  • Procedury, wytyczne i analizy dotyczące procesu kryminalistycznego (KZ 505)

Prace normalizacyjne dotyczące obronności i bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony ludności i jej mienia i mające na nie wpływ prowadzone są również w Komitetach Technicznych innych sektorów.

Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą zarówno w ramach istniejących już Komitetów Technicznych, jak również w dziedzinach, dla których nie powołano jeszcze właściwego tematycznie KT.

Dane dotyczące zakresów tematycznych poszczególnych KT, ich współpracy krajowej, regionalnej i międzynarodowej, osób funkcyjnych, umiejscowienia sekretariatów KT podano w Kartach informacyjnych dostępnych po otwarciu hiperłącza do poszczególnych KT.

Kontakt z Sektorem Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego:

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel. 22 55 67 603
e-mail: wpnsob@pkn.pl


Dowiedz się także:
Bezpieczeństwo publiczne i powszechne, ochrona ludności i mienia