Zawartość

Komitety Zadaniowe

Komitety Zadaniowe (KZ):

  • powoływane są przez Prezesa PKN na wniosek właściwej Rady Sektorowej,
  • działają za pośrednictwem Grup Projektowych,
  • w skład KZ wchodzą: specjaliści – reprezentanci członków KZ oraz pracownik PKN, pełniący funkcję Sekretarza KZ,
  • pracami kieruje Przewodniczący KZ,
  • obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia sekretariat KZ prowadzony przez PKN.

Komitet Zadaniowy powoływany jest:

  • z inicjatywy zainteresowanych środowisk, gdy podmiot lub grupa podmiotów zgłasza zapotrzebowanie na opracowanie PN/PDN lub istnieje potrzeba włączenia OT w prace komitetu projektowego (PC) na poziomie europejskim lub międzynarodowym,
  • Z inicjatywy Rady Sektorowej, jeśli istnieje konieczność przeprowadzenia procedury uzgadniania PN własnej lub przyporządkowania zakresu tematycznego TC (CEN/CENELEC/ISO/IEC) gdy jego tematyka nie wchodzi w zakres istniejących KT/KZ.

Warunkiem powołania KZ jest zgłoszenie się do jego prac w trakcie trwania ankiety, minimum trzech podmiotów Ogłoszenie zamiaru powołania KT/KZ oraz zaopiniowanie przez Radę Sektorowa projektu Planu Działania KZ.

Liczba członków nie powinna być mniejsza niż 3 podmioty.

W skład Komitetów Zadaniowych wchodzą członkowie KZ realizujący zadania poprzez swoich reprezentantów. 

Ze składu KZ wybierany jest Przewodniczący KZ – powoływany przez Prezesa PKN na 4-letnią kadencję i z chwilą powołania na tę funkcję zostaje jednocześnie członkiem odpowiedniej Rady Sektorowej.

Sekretarzem KZ jest pracownik Sektora Normalizacyjnego PKN wskazany przez Kierownika Sektora.

Członkowie KZ, Przewodniczący KZ i Sekretarz KZ są powoływani i odwoływani przez Prezesa PKN.