Zawartość

Chemia

Zakres tematyczny Sektora Chemii (SCH) obejmuje zagadnienia związane z krajową, międzynarodową i europejską normalizacją w zakresie badań podstawowych chemii oraz badań i wymagań dotyczących produktów przemysłu chemicznego. Zakres działania Komitetów Technicznych współpracujących z SCH znajduje swoje odbicie w strukturze Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN).

Tematyka prac normalizacyjnych w dziedzinie chemii to przede wszystkim metody badań umożliwiające porównywalną ocenę jakościową poszczególnych wyrobów i produktów. Tematy normalizacyjne dotyczące polskich wersji językowych norm z zakresu paliw płynnych, asfaltów, rur i armatury z tworzyw sztucznych stanowią znaczną grupę norm opracowywanych w ramach prac na zamówienie.

Tematyka Sektora dotyczy ważnych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa chemicznego oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, dla których są opracowywane normy zharmonizowane wspierające wymagania dyrektyw. Normy zharmonizowane zawierające wymagania dotyczące bezpieczeństwa chemicznego są związane z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Normy zharmonizowane  z dziedziny materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych są związane z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych.

Prace normalizacyjne w SCH są prowadzone we współpracy z Komitetami Technicznymi (KT), w skład których wchodzą specjaliści delegowani przez różne środowiska zainteresowane określonym zakresem tematycznym. Członkiem KT może zostać każdy podmiot zainteresowany normalizacją w danym obszarze tematycznym, zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski.

Komitety Techniczne prowadzą prace normalizacyjne na poziomie krajowym, regionalnym w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) oraz międzynarodowym w ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).

 
Czytaj więcej o SCH…

Tematyka SCH objęta działaniem Komitetów Technicznych

Metody badań, bezpieczeństwo chemiczne

Paliwa płynne, asfalty, środki smarowe

Tworzywa sztuczne

 • Tworzywa sztuczne (KT 141)
 • Wyroby z tworzyw sztucznych (KT 168)
 • Rury, kształtki, armatura z tworzyw sztucznych (KT 140)

Tematyka poszczególnych wyrobów i produktów

 • Guma, wyroby gumowe (KT 186)
 • Kleje (KT 184)
 • Ceramika techniczna (KT 289)
 • Nawozy mineralne (KT 156)
 • Farby, lakiery (KT 175)
 • Barwniki, pigmenty i wypełniacze (KT 155)
 • Ochrona drewna i materiałów drewnopochodnych (KT 185)
 • Gazy techniczne (KT 223)
 • Materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne (KT 12)
 • Produkty węglopochodne, wyroby z węgli uszlachetnionych (KT 111)
 • Produkty biobazowe (KT 319)
 • Produkty kosmetyczne (KT 334)
 • Detergenty (KT 335)

W zakresie Rady Sektorowej Sektora Chemii (RS SCH) znajduje się tematyka  związana z działalnością następujących europejskich i międzynarodowych Komitetów Technicznych (TC):

 • CEN/TC 408 Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid
 • ISO/TC  255 Biogas
 • ISO/TC 81 Common names for pesticides and other agrochemicals

Sektor Chemii zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą zarówno w ramach istniejących już KT, jak również w dziedzinach, dla których nie powołano jeszcze właściwego tematycznie Komitetu Technicznego.

Dane dotyczące zakresów tematycznych poszczególnych KT, ich współpracy krajowej, regionalnej i międzynarodowej, osób funkcyjnych, umiejscowienia sekretariatów KT podano w Kartach informacyjnych dostępnych po otwarciu hiperłącza do poszczególnych KT.

Kontakt z Sektorem Chemii:
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel. 22 55 67 519
e-mail: wpnsch@pkn.pl