Zawartość

Powołanie nowych KT/KZ/PK

Powołanie nowych KT

POWOŁANIE NOWYCH KT

15 września 2017 r. powołany został Komitet Techniczny KT 325 ds. Projektowania Konstrukcji i Elementów Budowlanych ze Szkła, który jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z CEN/TC 250/SC 11 Structural Glass.

Zakres tematyczny KT 325 obejmuje: Zasady obliczania i projektowania konstrukcji i elementów budowlanych z wykorzystaniem szkła.

Szczegółowe informacje o członkach KT znajdują się na stronie Wykaz OT.

KT 325 ds. Projektowania Konstrukcji i Elementów Budowlanych ze Szkła opracował projekt Planu działania.

Instytucje zainteresowane członkostwem w KT mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są podane na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Kierownikiem Sektora Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych Panią Małgorzatą Pogorzelską tel.: 22 556 74 40; e-mail: malgorzata.pogorzelska@pkn.pl lub z Konsultantem KT Panią Bogumiłą Juchnowicz-Bierbasz tel.: 22 556 76 33:  e-mail: bogumila.juchnowicz@pkn.pl

9 czerwca 2017 r. powołany został Komitet Techniczny KT 324 ds. Zarządzania w Organizacjach Ochrony Zdrowia, który jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z ISO/ ISO/TC 304, Healthcare administration.

Zakres tematyczny KT 324 obejmuje: zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia, w tym klasyfikacja, terminologia, praktyki zarządzania oraz ocena procesów działań niemedycznych.

Szczegółowe informacje o członkach KT znajdują się na stronie Wykaz OT

Projekt planu działania KT 324 ds. Zarządzania w Organizacjach Ochrony Zdrowia

Instytucje zainteresowane członkostwem w KT mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są podane na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Kierownikiem Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania Panią Anną Jarońską tel.: 22 556 75 49; e-mail: anna.jaronska@pkn.pl lub z Konsultantem KT Panią Marta Krejpowicz tel.: 22 556 75 74: e-mail: marta.krejpowicz@pkn.pl

9 stycznia 2017 r. powołany został Komitet Techniczny KT 323 ds. Usług w Ochronie Osób i Mienia, który  jest komitetem wiodącym w zakresie  współpracy z CEN/TC 439 Private security services i CEN/CLC/TC 4 Services for fire safety and security systems.

Zakres tematyczny KT 323 obejmuje: usługi objęte ustawą o ochronie osób i mienia, nie dotyczy natomiast urządzeń ani systemów stosowanych przy świadczeniu takich usług. W szczególności dotyczy jakości usług dostarczanych przez firmy i kompetencji ich personelu zaangażowanego w planowanie i projektowanie, instalowanie, odbiór i przekazanie do eksploatacji oraz utrzymanie i naprawę systemów bezpieczeństwa pożarowego i alarmowych systemów zabezpieczeń, obejmujących systemy wykrywania pożaru, gaszenia pożaru, odprowadzania dymu i ciepła, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, alarmowe systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy kontroli dostępu, systemy CCTV, systemy osobiste, systemy transmisji alarmu, systemy kontroli wyposażenia wykorzystywanego do ewakuacji i na drogach ewakuacyjnych oraz systemy stanowiące kombinację ww. systemów. Zakres komitetu obejmuje także usługi ochrony fizycznej, w szczególności związane z ochroną infrastruktury krytycznej.

Szczegółowe informacje o członkach KT znajdują się na stronie Wykaz OT.

Projekt planu działania KT 323 ds. Usług w Ochronie Osób i Mienia.

Instytucje zainteresowane członkostwem w KT mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są podane na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Kierownikiem Sektora Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego – Tomaszem Mazurem, tel.: 22 556 76 01, e-mail: tomasz.mazur@pkn.pl
lub z Konsultantem KT – Joanną Skwarek, tel.: 22 556 76 03, e-mail: joanna.skwarek@pkn.pl

9 stycznia 2017 r. został powołany Komitet Techniczny KT 322 ds. Materiałów Odniesienia, który jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z ISO/REMCO Committee on reference materials.

Zakres tematyczny KT 322 obejmuje: ustalanie pojęć i definiowanie terminów dotyczących materiałów odniesienia, określanie podstawowych charakterystyk materiałów odniesienia zgodnie z ich zamierzonym zastosowaniem.

Szczegółowe informacje o członkach KT znajdują się na stronie Wykaz OT.

Projekt planu działania KT 322 ds. Materiałów Odniesienia.

Instytucje zainteresowane członkostwem w KT mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są podane na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Kierownikiem Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania – Anną Jarońską, tel.: 22 556 75 49, e-mail: anna.jaronska@pkn.pl
lub z Konsultantem KT – Piotrem Szymańskim, tel.: 22 556 76 95, e-mail: piotr.szymanski@pkn.pl

Powołanie nowych KZ

POWOŁANIE NOWYCH KZ

W dniu 06-03-2018 powołano KZ 509 ds. Terminologii z Zakresu Technologii Kosmicznych i Satelitarnych.

Zakres tematyczny KZ 509 obejmuje:

Opracowanie jednolitej bazy polskojęzycznych terminów i pojęć występujących w nazwach, definicjach i opisach wyrobów i procesów z zakresu technologii kosmicznych i satelitarnych, zgodnych z treścią norm i innych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), w tym z klasyfikacją dziedzin, poddziedzin i grup pojęć zawartych w drzewie technologicznym ESA.

Szczegółowe informacje o członkach powołanego KZ znajdują się w zakładce Organy Techniczne PKN.

Projekt planu działania KZ nr 509 ds. Terminologii z Zakresu Technologii Kosmicznych i Satelitarnych.

Sekretariat KZ prowadzi PKN.

Instytucje zainteresowane członkostwem w powołanym KZ mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są podane na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Kierownikiem Sektora  Logistyki, Transportu i Opakowań  Iwoną Łosiewicz,  tel.: 22 55 67 428; e-mail: iwona.losiewicz@pkn.pl lub z Sekretarzem KZ – Rafał Brzeziński, tel.: 22 55 67 743; e-mail: rafal.brzezinski@pkn.pl.

Powołanie nowych PK

POWOŁANIE NOWYCH PK

W dniu 9 marca 2016 r. w KT nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia powołano KT 176/PK 1 ds. Uzbrojenia Rakietowo-Artyleryjskiego, Broni Bliskiego Zasięgu i Amunicji oraz Metrologicznego Zabezpieczenia Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego.

Zakres tematyczny: Zagadnienia związane z eksploatacją wyrobów, wytwarzanych i wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a w szczególności: uzbrojenia rakietowo-artyleryjskiego; broni bliskiego zasięgu; amunicji i materiałów wybuchowych oraz metrologicznego zabezpieczenia uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Szczegółowe informacje o członkach nowego PK znajdują się na stronie Organy Techniczne PKN.

Sekretariat PK prowadzi:

Wojskowy Instytut Technicznym Uzbrojenia
adres: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka
tel.: (22) 761-46-46 (CA MON 261-833-646)
fax: (22) 761-44-46 (CA MON 261-833-446)
e-mail: norma@witu.mil.pl

Instytucje zainteresowane członkostwem w powołanym PK mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są udostępnione na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia do udziału w pracach PK prosimy przesyłać na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Prac Normalizacyjnych
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Panem Waldemarem Stryblem: tel. + 4822 556 76 04; e-mail: waldemar.strybel@pkn.pl

W dniu 9 marca 2016 r. w KT nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia powołano KT 176/PK 2 ds. Sprzętu Pancernego i Wojskowego Sprzętu Samochodowego oraz w zakresie Ochrony Sprzętu Technicznego Przed Korozją i Starzeniem.

Zakres tematyczny: Zagadnienia związane z eksploatacją wyrobów, wytwarzanych i wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a w szczególności: sprzętu pancernego i wojskowego sprzętu samochodowego oraz w zakresie ochrony sprzętu technicznego przed korozją i starzeniem.

Szczegółowe informacje o członkach nowego PK znajdują się na stronie Organy Techniczne PKN.

Sekretariat PK prowadzi:

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
adres: ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek
tel.: CA MON 261-811-159
fax: CA MON 261-811-073

e-mail: dorota.rutkowska@witpis.eu

Instytucje zainteresowane członkostwem w powołanym PK mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są udostępnione na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia do udziału w pracach PK prosimy przesyłać na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Prac Normalizacyjnych
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Panem Waldemarem Stryblem: tel. + 4822 556 76 04; e-mail: waldemar.strybel@pkn.pl

W dniu 9 marca 2016 r. w KT nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia powołano KT 176/PK 3 ds. Środków Uzbrojenia i Wyposażenia Inżynieryjnego.

Zakres tematyczny: Zagadnienia związane z eksploatacją wyrobów, wytwarzanych i wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a w szczególności: środków uzbrojenia i wyposażenia inżynieryjnego.

Szczegółowe informacje o członkach nowego PK znajdują się na stronie Organy Techniczne PKN.

Sekretariat PK prowadzi:

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej
adres: ul. Obornicka 136
50-961 Wrocław
tel.: (71) 347-44-35 (CA MON 261-657-432 w 435)
fax: (71) 347-44-04 (CA MON 261-657-450)
e-mail: myslowski@witi.wroc.pl

Instytucje zainteresowane członkostwem w powołanym PK mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są udostępnione na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia do udziału w pracach PK prosimy przesyłać na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Prac Normalizacyjnych
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Panem Waldemarem Stryblem: tel. + 4822 556 76 04; e-mail: waldemar.strybel@pkn.pl

W dniu 9 marca 2016 r. w KT nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia powołano KT 176/PK 4 ds. Sprzętu i Środków Obrony przed Bronią Masowego Rażenia.

Zakres tematyczny:

Zagadnienia związane z eksploatacją wyrobów, wytwarzanych i wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a W szczególności: sprzętu i środków obrony przed bronią masowego rażenia.

Sekretariat PK prowadzi:

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
adres: al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 105
00-910 Warszawa
tel.: (22) 6-814-120 w 560 (CA MON 261-814-120 w 560)
fax: (22) 673-51-80
e-mail: oniw@wichir.waw.pl

Instytucje zainteresowane członkostwem w powołanym PK mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są udostępnione na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia do udziału w pracach PK prosimy przesyłać na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Prac Normalizacyjnych
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Panem Waldemarem Stryblem: tel. + 4822 556 76 04; e-mail: waldemar.strybel@pkn.pl

W dniu 9 marca 2016 r. w KT nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia powołano KT 176/PK 5 ds. Sprzętu Radiotechnicznego, Środków Łączności, Specjalnych Urządzeń Elektrotechnicznych, Techniki Świetlnej oraz Systemów i Środków Informatyki.

Zakres tematyczny:

Zagadnienia związane z eksploatacją wyrobów, wytwarzanych i wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a w szczególności: sprzętu radiotechnicznego, środków łączności, specjalnych urządzeń elektrotechnicznych, techniki świetlnej oraz systemów i środków informatyki.

Sekretariat PK prowadzi:

Wojskowy Instytut Łączności
adres: ul. Warszawska 22a
05-130 Zegrze Południowe
tel.: CA MON 261-885-529
fax: CA MON 261-885-589
e-mail:z.pietrzak@wil.waw.pl

Instytucje zainteresowane członkostwem w powołanym PK mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są udostępnione na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia do udziału w pracach PK prosimy przesyłać na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Prac Normalizacyjnych
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Panem Waldemarem Stryblem: tel. + 4822 556 76 04; e-mail: waldemar.strybel@pkn.pl

W dniu 9 marca 2016 r. w KT nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia powołano KT 176/PK 6 ds. Uzbrojenia i Sprzętu Lotnictwa Wojskowego.

Zakres tematyczny: Zagadnienia związane z eksploatacją wyrobów, wytwarzanych i wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a w szczególności: uzbrojenia i sprzętu lotnictwa wojskowego.

Sekretariat PK prowadzi:

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
adres: ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa 46
tel.: (22) 6-851-133 (CA MON 261-851-133)
fax: (22) 836-44-71 (CA MON 261-851-199)
e-mail:norma@itwl.pl

Instytucje zainteresowane członkostwem w powołanym PK mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są udostępnione na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia do udziału w pracach PK prosimy przesyłać na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Prac Normalizacyjnych
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Panem Waldemarem Stryblem: tel. + 4822 556 76 04; e-mail: waldemar.strybel@pkn.pl

W dniu 9 marca 2016 r. w KT nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia powołano KT 176/PK 7 ds. Zaopatrywania Mundurowego, Żywnościowego oraz Materiałów Pędnych i Smarów.

Zakres tematyczny:

Zagadnienia związane z eksploatacją wyrobów, wytwarzanych i wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a w szczególności: zaopatrywania mundurowego, żywnościowego oraz materiałów pędnych i smarów.

Sekretariat PK prowadzi:

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - Zakład MPS
adres: ul. Ostroroga 35 A
01-163 Warszawa
tel.: CA MON 261-851-428
fax: CA MON 261-851-601
e-mail: irena.galas-ciszewska@itwl.pl

Instytucje zainteresowane członkostwem w powołanym PK mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są udostępnione na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Prac Normalizacyjnych
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Panem Waldemarem Stryblem: tel. + 4822 556 76 04; e-mail: waldemar.strybel@pkn.pl

W dniu 9 marca 2016 r. w KT nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia powołano KT 176/PK 8 ds. Eksploatacji Uzbrojenia i Sprzętu Marynarki Wojennej.

Zakres tematyczny:

Zagadnienia związane z eksploatacją wyrobów, wytwarzanych i wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a w szczególności: eksploatacji uzbrojenia i sprzętu marynarki wojennej

Sekretariat PK prowadzi:

Wydział Normalizacji Oddziału Planistyczno-Rozliczeniowego Dowództwa Generalnego RSZ
adres: ul. Żwirki i Wigury 103/105
00-912 Warszawa
tel.: 261 825 492, 261 825 121
fax: 261 825 652
e-mail: a.gamza@wp.mil.pl

Instytucje zainteresowane członkostwem w powołanym PK mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są udostępnione na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia do udziału w pracach PK prosimy przesyłać na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Prac Normalizacyjnych
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Panem Waldemarem Stryblem: tel. + 4822 556 76 04; e-mail: waldemar.strybel@pkn.pl