Zawartość

Hutnictwo

Hutnictwo to jedna z najstarszych i najważniejszych gałęzi przemysłu, która obejmuje ogół procesów związanych z otrzymywaniem metali z rud oraz przeróbką metali na półwyroby i wyroby gotowe.

Prace normalizacyjne w Sektorze Hutnictwa (SHT) są prowadzone we współpracy z Komitetami Technicznymi (KT), w skład których wchodzą specjaliści delegowani przez różne środowiska zainteresowane określonym zakresem tematycznym. Członkiem KT może zostać każdy podmiot zainteresowany normalizacją w danym obszarze tematycznym, zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski.

SHT współpracuje z piętnastoma Komitetami Technicznymi (KT) działającymi przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Komitety Techniczne prowadzą prace normalizacyjne na poziomie krajowym, regionalnym w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN i Europejskiego Komitetu ds. Normalizacji Żelaza i Stali (ECISS) oraz międzynarodowym w ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).

 
Czytaj więcej o SHT...

Tematyka SHT objęta działaniem Komitetów Technicznych:

Hutnictwo żelaza i stali

Hutnictwo metali nieżelaznych

  • Lekkie metale nieżelazne (KT 225)
  • Ciężkie metale nieżelazne (KT 219)

Odlewnictwo (KT 301)

Materiały ogniotrwałe (KT 28)

Metalurgia proszków (KT 33)

Obróbka cieplna metali (KT 262)

Analiza chemiczna rud i metali (KT 29)

Badania własności metali (KT 123)

Korozja i ochrona przed korozją materiałów metalowych (KT 106)

Spawalnictwo (KT 165)

Sektor Hutnictwa zaprasza wszystkich zainteresowanych pracami normalizacyjnymi do współpracy w ramach Komitetów Technicznych.

Dane dotyczące zakresów tematycznych poszczególnych KT, ich współpracy krajowej, regionalnej i międzynarodowej, osób funkcyjnych, umiejscowienia sekretariatów KT podano w Kartach informacyjnych dostępnych po otwarciu hiperłącza do poszczególnych KT.

Kontakt z Sektorem Hutnictwa:

ul. J. Lompy 14
40-040 Katowice
tel.: 32 250 07 90
e-mail: wpnsht@pkn.pl