Zawartość

Elektronika

Podobnie jak elektrotechnika, elektronika bazuje na wiedzy z zakresu elektromagnetyzmu, koncentrując się jednakże na przetwarzaniu i przesyle sygnałów elektrycznych zarówno analogowych jak i cyfrowych, a nie na zagadnieniach związanych z energią elektryczną. Dawniej stanowiła gałąź elektrotechniki. Ogromny postęp w dziedzinie elektroniki spowodował, że obecnie uważana jest za odrębną dziedzinę nauki i techniki.

W zakresie tematycznym Sektora Elektroniki (SEK) znajdują się zagadnienia związane z normalizacją krajową, europejską i międzynarodową z obszaru projektowania, produkcji i wdrażania podzespołów elektronicznych i elektromechanicznych (półprzewodnikowych, piezoelektrycznych, magnetycznych, kondensatorów, rezystorów, obwodów drukowanych, próżniowych itp.). Normalizowane są również aspekty związane z bezpieczeństwem użytkowania urządzeń pomiarowych, laserowych, medycznych, jak również aparatury jądrowej, reaktorowej i stosowanej w ochronie radiologicznej.

Zakres tematyczny SEK obejmuje też działalność normalizacyjną różnych technik i ich wykorzystania (techniki multimedialnej, światłowodowej, próżni, montażu elementów elektronicznych (obwodów drukowanych), nadprzewodnictwa, ochrony katodowej, automatycznej regulacji elektrycznej w sprzęcie powszechnego użytku, elektrycznych i elektronicznych urządzeń i przyrządów pomiarowych, mikro- i nanoelektroniki).

Znaczna część z powstających w SEK norm to normy zharmonizowane wspierające wymagania zasadnicze dyrektywy EMC 2014/30/UE i dyrektywy 2014/35/UE dotyczącej bezpieczeństwa elektrycznego.

Prace normalizacyjne w SEK są prowadzone we współpracy z Komitetami Technicznymi (KT), w skład których wchodzą specjaliści delegowani przez różne środowiska zainteresowane określonym zakresem tematycznym. Członkiem KT może zostać każdy podmiot zainteresowany normalizacją w danym obszarze tematycznym, zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski.

Komitety Techniczne prowadzą prace normalizacyjne na poziomie krajowym, regionalnym w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) oraz międzynarodowym w ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) oraz Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC).

W Sektorze Elektroniki (SEK) funkcjonuje dwanaście Komitetów Technicznych.

 
Czytaj więcej o SEK...

Tematyka SEK objęta działaniem Komitetów Technicznych:

Bezpieczeństwo użytkowania aparatury elektronicznej

 • Elektrycznej aparatury medycznej oraz urządzeń laserowych (KT 67, KT 291)
 • Aparatury jądrowej (KT 266)
 • Urządzeń pomiarowych, sterujących i sprzętu laboratoryjnego (KT 69)

Podzespoły elektroniczne i elektromechaniczne oraz ich stosowanie

 • Podzespoły RC, obwody drukowane i montaż powierzchniowy (KT 293)
 • Przyrządy piezoelektryczne, podzespoły magnetyczne i materiały ferrytowe (KT 294)
 • Podzespoły elektromechaniczne (KT 241)
 • Elektryczne przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości elektromagnetycznych (KT 71)
 • Elektroenergetyka i przyrządy półprzewodnikowe (KT 60)

Techniki i ich wykorzystanie

 • Elektroakustyka i rejestracja dźwięku i obrazu (KT 105)
 • Technika światłowodowa (KT 282)
 • Techniki specjalne w elektryce (KT 290)

 

W zakresie Rady Sektorowej SEK znajduje się tematyka związana z działalnością następujących europejskich i międzynarodowych ciał technicznych:

Sektor Elektroniki zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą zarówno w ramach istniejących już KT, jak również w dziedzinach, dla których nie powołano jeszcze właściwego tematycznie Komitetu Technicznego.

Dane dotyczące zakresów tematycznych poszczególnych KT, ich współpracy krajowej, regionalnej i międzynarodowej, osób funkcyjnych, umiejscowienia sekretariatów KT podano w Kartach informacyjnych dostępnych po otwarciu hiperłącza do poszczególnych KT.

Kontakt z Sektorem Elektroniki:
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
Te. 22 55 67 545
e-mail: wpnsek@pkn.pl